Projectsecretaris | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectsecretaris is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-927
Startdatum:
03-07-2023
Verwachte einddatum:
01-01-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
40
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
27-06-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectsecretaris

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectsecretaris op basis van 40 uur per week. 

We zoeken een collega die o.a. bereid is flexibel in te springen op verschillende werkzaamheden over de volle breedte van de opdracht van het team monitoring, mogelijkheden tot verbetering van de monitoring signaleert en hiervoor ook voorstellen aandraagt. Je treedt met de relevante interne en externe partners in contact en levert een bijdrage aan het draagvlak binnen deze partijen voor de wijze waarop de duurzame monitoring wordt ingericht. Toedeling van de werkzaamheden vindt binnen de opdracht altijd in goed overleg plaats.

Competenties:

 • Je werkt graag samen met anderen, bent klantgericht en vaardig in het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
 • Je bent een doener die goed kan plannen en organiseren en snel kan schakelen;
 • Je handelt proactief en gaat flexibel om met sterk wisselende situaties in een dynamisch project;
 • Je communiceert helder en zorgvuldig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je toont bestuurs- en organisatiesensitiviteit en bent omgevingsbewust;
 • Je hebt een goed analyserend vermogen en werkt accuraat.

Beschrijving opdracht:
De werkzaamheden hangen samen met de opdracht waar het team monitoring van DGO zich de komende periode op richt: het neerzetten van een duurzame monitoring van resultaten en effecten van de aanpak georganiseerde drugscriminaliteit. Om de voortgang goed te kunnen monitoren is het nodig zicht te krijgen en houden op de resultaten en het maatschappelijke effect van de aanpak. Dat vereist goede data, scherpe duiding en goede interpretatie van trends en ontwikkelingen; een complexe opgave. De bestaande voortgangsrapportage1 wordt daarom de komende jaren verrijkt en aangescherpt, samen met alle partners. Daarbij zullen ook wetenschappelijke inzichten op dit gebied worden betrokken. De inzet zal zijn om samen met partners vanuit een lerende aanpak de monitoring van resultaten en effecten steeds beter neer te zetten. Voor dit proces is een projectsecretaris nodig die zicht houdt op de planning, partijen bij elkaar brengt en afspraken vastlegt en zorgt dat deze worden nagekomen. De genoemde werkzaamheden zijn niet limitatief. Er kunnen andere werkzaamheden die redelijkerwijs van een projectsecretaris verwacht kunnen worden.

Duurzame monitoring van resultaten en effecten aanpak georganiseerde drugscriminaliteit vormt de komende periode een belangrijke prio binnen DGO. De inzet zal dan ook zijn om samen met partners een duurzame vorm van monitoring en verantwoording in te richten, het blijvend in beeld brengen van behaalde resultaten en om met een lerende aanpak de monitoring van resultaten en effecten steeds beter neer te zetten. Voor dit hele proces is een projectsecretaris nodig die zicht houdt op de planning, partijen bij elkaar brengt en afspraken vastlegt en zorgt dat deze worden nagekomen. Tegelijkertijd is DGO samen met de directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van JenV en het ministerie van Buitenlandse Zaken partner geworden in een consortium van EU lidstaten voor een financieringsprogramma dat ziet op capaciteitsopbouw in de justitiële en rechtshandhavingsketen van Latijns Amerikaanse en Caribische landen, EL PAcCTO 2.0. De doelstellingen passen bij de Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit van DGO. Ook voor dit project is een projectsecretaris nodig voor de planning, het bijeenbrengen van partijen, het coördineren van acties, archiveren en helpen met de logistieke en inhoudelijke organisatie van dienstreizen naar de regio.

Organisatie:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via weten regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig. Daarom luidt de missie van het Ministerie van: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Directoraat-Generaal Ondermijning:
Het duurzaam bestrijden van georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende effecten daarvan op de samenleving. Daar staat het directoraat-generaal Ondermijning (DGO) voor. Het is een proces van de lange adem, waarbij een flinke impuls op de korte termijn cruciaal is. DGO geeft die impuls. 
De georganiseerde criminaliteit is de afgelopen jaren stevig geworteld in de Nederlandse samenleving. Het tast onze rechtstaat aan en vraagt om een geïntegreerde lokale, nationale en internationale aanpak.

Dat is een complexe opgave, maar met een speciaal programma-dg kunnen we de aanpak van ondermijning samen met alle ‘partners in crime’ versterken, versnellen, vernieuwen en verduurzamen. En dus bouwen we aan een duurzame samenwerking met interdepartementale, internationale, nationale, lokale partners en private partijen.

Met elkaar vormen we een sterk, flexibel netwerk om de georganiseerde misdaad vanuit de bovenwereld te bestrijden. Preventie en repressie verstoren criminele verdienmodellen en gelegenheidsstructuren en randvoorwaarden die ons land zo aantrekkelijk maken voor de georganiseerde misdaad.

De rol van DGO:
DGO coördineert, versnelt en versterkt zowel op de aanpak tegen ondermijning als op de samenwerking tussen partners en verbindt hen met elkaar om zo de meeste slagkracht te krijgen. 

Het fundament wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een brede maatschappelijke coalitie: waarbij we allianties smeden tussen spelers in het veld en departementen, publieke en private partijen, binnen regio’s, op landelijk en internationaal niveau. Ook gaan we ongebruikelijke samenwerkingsverbanden aan, waarbij we wisselende coalities sluiten om verschillende vraagstukken op te lossen;
 • Een krachtige interdepartementale en bestuurlijke infrastructuur;
 • Een infrastructuur die kennis over georganiseerde ondermijnende criminaliteit genereert, samenbrengt en beschikbaar stelt;
 • Kort-cyclisch leren, door gebruik te maken van onder andere experimenteerplekken. Zo kunnen we succesvolle samenwerkingen en aanpakken ontwikkelen en breder beschikbaar stellen.

Er zijn 4 inhoudelijke prioriteiten waar langs de aanpak is georganiseerd:

Voorkomen:

 • In de meest kwetsbare wijken/gebieden van ons land investeert het ministerie van Justitie en Veiligheid door middel van Preventie met Gezag fors om te voorkomen dat kleine boeven grote criminelen worden. Het ministerie is begonnen in 16 geprioriteerde gebieden in 15 gemeenten die zijn aangewezen als de meest kwetsbare wijken van Nederland in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Deze gemeenten hebben de financiële middelen inmiddels ontvangen en werken momenteel aan de uitvoering van hun plannen. Vanaf 2023 wordt het aantal gemeenten verder uitgebreid naar nog eens acht gemeenten.
 • Voorkomen richt zich ook drugsgebruik. Samen met VWS werkt het ministerie aan drugspreventie in verschillende settings, waaronder in het gezin. VWS is hierover leidend in de communicatie richting de Kamer.

Verstoren van het criminele verdienmodel & het doorbreken van criminele netwerken:

 • Internationale criminele netwerken handelen in binnen- en buitenland. Dit vereist een internationale oplossing. Het ministerie geeft samen met BuZa vorm aan een internationaal offensief. Dit wordt gedaan samen met de Nederlandse diensten die al volop werken met buitenlandse partners, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Douane, de Koninklijke marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Het uitgangspunt is om als één overheid de onderlinge samenwerking en die met buitenlandse partners te versterken en bij te dragen aan de doelen van de nationale aanpak;
 • Een belangrijk deel van de Nederlandse illegale drugsindustrie hangt samen met de import van drugs uit het buitenland. Om Nederland onaantrekkelijk te maken als in- en doorvoerland van drugs, wordt het criminelen steeds lastiger gemaakt om onze logistieke knooppunten te misbruiken. Er wordt geïnvesteerd in een aanpak voor de vijf logistieke knooppunten waar de smokkelproblematiek het grootst is, of waar op basis van wetenschappelijk onderzoek aanzienlijke risico’s bestaan op grootschalige drugssmokkel;
 • Met crimineel geld worden (nieuwe) drugs, wapens en handlangers gekocht en wordt geïnvesteerd in de samenleving. Door criminele geldstromen te verstoren en terug te dringen en de jacht op crimineel geld te intensiveren, nemen de ondermijnende effecten van al dat geld af. De inzet richt zich op het voorkomen dat criminelen zoveel crimineel geld kunnen verdienen, voorkomen dat illegaal verdiend geld zijn weg vindt in onze legale wereld en het opsporen van criminele netwerken; en het afpakken van crimineel vermogen.

Bestraffen:

 • Wanneer strafbare feiten gepleegd worden, moet daar een sterk strafrechtelijk antwoord op zijn. Er wordt fors geïnvesteerd in de versterking van integrale handhaving, opsporing, vervolging en berechting, zodat betrokken organisaties in de strafrechtketen daarvoor genoeg capaciteit, handvatten en mogelijkheden hebben;
 • Er wordt gekeken in hoeverre Nederland van Italië kan leren als het gaat om de maffia aanpak;
 • Tevens wordt bezien hoe de samenwerking tussen opsporingsdiensten onderling en tussen de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie verder kan worden versterkt: operationeel, tactisch en strategisch.

Beschermen:

 • Het stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk onderdeel binnen de brede aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het vormt het sluitstuk van de combinatie aan maatregelen om criminaliteit te voorkomen, te doorbreken en te bestraffen;
 • Personen die in hun werk in dienst staan van de (democratische) rechtsorde (zoals zittende en staande magistratuur, advocaten, journalisten en lokale bestuurders) moeten hun functie veilig en zonder vrees uit kunnen oefenen.

Eisen en wensen voor de functie Projectsecretaris

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van secretaris, projectsecretaris of gelijkwaardig;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:

 • Je bent beschikbaar minimaal 6 weken na gunning. Het liefst eerder. Geef aan binnen hoeveel weken;
 • De kandidaat heeft ervaring met (methoden en technieken voor) het opzetten van monitoringsinstrumenten;
 • De kandidaat heeft werkervaring binnen de (Rijks)overheid;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
 • De kandidaat heeft werkervaring met projectmatig werken. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • De kandidaat heeft werkervaring met het ondersteunen van beleid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 27 (Voorkeur fysiek, anders online digitaal). Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-06-16 11:32:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden