Projectmanager Realisatie EDI Stelsel | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectmanager Realisatie EDI Stelsel is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-486
Startdatum:
17-04-2023
Verwachte einddatum:
16-04-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
11-04-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectmanager Realisatie EDI Stelsel

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Projectmanager Realisatie EDI Stelsel op basis van 36 uur.

Als Projectmanager Realisatie EDI stelsel NL (REDIS) ben je verantwoordelijk voor het ontwerp en de inrichting van het EDI Stelsel NL in een bestuurlijk complex veld. Het gaat daarbij om de stelsel eisen, het stelsel toezicht en de stelsel governance. Dit vraagt om ervaring binnen het speelveld van EU regelgeving, NL Beleidsvraagstukken en Programmatische uitvoering. De beoogde programmamanager heeft zich als zodanig bewezen in complexe Europese trajecten (binnen de overheid) en kan in staat worden geacht om het EDI spoor “Realisatie EDI stelsel NL” vorm te geven en met gezag te leiden mét met het team en in samenwerking met een relevant netwerk en de relevante community.

De opdracht behelst ook het bij elkaar brengen en verbinden van verschillende belangen van verschillende betrokken partijen. Dit vergt integrale aansturing van de verschillende deelprojecten én het managen van een groot stakeholderveld. EID is ene belangrijk maatschappelijk project en het is zaak dat relevante maatschappelijke ontwikkelingen en gesprekken worden gevolgd en deze waar nodig of opportuun worden vertaald naar de doelen voor het Project binnen de context van het Programma EDI stelsel NL. De projectmanager moet derhalve goed kunnen schakelen op operationeel tot en met strategisch niveau. Taken op hoofdlijnen:

 • Sturing- en aanspreekpunt van het (deel)project Spoor 2: Inrichting EDI stelsel;
 • Zichtbaar en aanspreekpunt voor EDI Community van het EDI Stelsel NL én onderhandelen met Leveranciers en Stakeholders;
 • Opstellen van besturings-elementen, -rollen en -processen;
 • Opstellen plan, planning, en aanpak om resultaten te realiseren;
 • Planning en beheersing van de verschillende deelprojecten;
 • Managen van relaties en afhankelijkheden binnen de keten;
 • Inrichten risicomanagement & kwaliteitsmanagement;
 • Besturing van het projectendossier en de -procesmatige veranderingen;
 • Uitvoering, realisatie en afsluiten van het project;
 • Faciliteren van de communicatie met onderliggende activiteiten en overige programmaonderdelen.

Project:
Het Ministerie van BZK is het programma EDI stelsel NL gestart voor het vormgeven (de inrichting, het toezicht en de governance) van de Nederlandse invulling van het Europese Digitale Identiteit raamwerk. De inrichting zal bestaan uit voorzieningen en afspraken om wallets aan burgers en bedrijven uit te kunnen geven, ze te kunnen vullen met gegevens uit overheidsregisters, wallets uit andere EU-lidstaten te kunnen accepteren en andere voorzieningen die de goede en veilige werking van het stelsel faciliteren. Dit programma wil in 2023 een eerste versie van een Nederlandse wallet neerzetten. Deze eerste wallet zal nadrukkelijk als open source voorbeeld dienen. Bij het ontwikkelen van die wallet staat open en transparant samenwerken voorop (met het bedrijfsleven, de wetenschap en ieder ander die zich betrokken voelt uit om concrete bijdragen te leveren). In samenwerking met publieke en private partijen wordt op basis van dezelfde waarden en principes aan de slag gegaan met verschillende wallet concepten. Uiteindelijk is in 2025 een stelsel voorzien waarin ook private wallets kunnen worden toegelaten. Binnen het programma staan de publieke waarden centraal: Privacy: rechten en beginselen – zoals verankerd in de AVG – worden te allen tijde geborgd. Beschikbaarheid: de techniek achter de ID Wallets moet altijd werken. Inclusie: zoveel mogelijk burgers moeten gebruik kunnen maken van ID Wallets op ee n gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier. Cyberveiligheid: de digitale samenleving, economie en overheid moeten kunnen vertrouwen op een robuust en veilig digitaal fundament, bestand tegen hacking, datalekken en identiteitsfraude. Herstelvermogen: in het geval dat er iets misgaat, moeten burgers en bedrijven geholpen kunnen worden en moet de schade zo goed mogelijk te herstellen zijn. Openheid: om blijvend te kunnen toetsen of ID Wallets aan de eisen voldoen, is het van belang dat processen en systemen zo transparant mogelijk zijn. Toezicht: de uitgifte en de werking van ID Wallets moet worden getoetst door een daarvoor geaccrediteerd orgaan en overheden zien toe op veilig en betrouwbaar gebruik van ID Wallets. Economische waarde: een goed functionerende digitale identiteit infrastructuur kan de hoeveelheid administratieve handelingen die burgers en bedrijven moeten uitvoeren flink verminderen.

Organisatie:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat v oor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Bij het ministerie werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: CIO -Rijk, Digitale Overheid en Digitale Samenleving. Er wordt onderling intensief samengewerkt op the ma’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen. Het programma EDI stelsel NL is ondergebracht bij de directie Digitale overheid.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit: houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top. Kent het beleid en de ambtelijkeenpolitiekespelregels,verhoudingenenbelangenen herkentpolitiekeen bestuurlijke gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is.
 • Plannen en organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten en stelt daarin prioriteiten, voor zichzelf of voor anderen. Maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen en stemt de planning zo nodig af. Zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn en organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.
 • Resultaatsgericht: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Het gaat om het doelgericht werken.
 • Omgevingsbewust: signaleert en houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein.
 • Organisatiesensitief: houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de en bij ketenpartners en is daarvan op de hoogte. Herkent gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie en gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is en is goed in staat te schakelen tussen verschillende niveaus, van operationeel tot en met strategisch.
 • Netwerken: is in staat netwerken te onderhouden met relevante personen en organisaties, benadert de juiste mensen op het juiste moment, wisselt relevantie informatie uit.
 • Aansturen organisatie: Geeft vanuit een visie sturing aan de organisatie. Het gaat erom dat de organisatie wordt gericht en ingericht op het bereiken van de doelen waarvoor de organisatie is opgezet.
 • Communicatief vaardig:
 • Motiveren: Stimuleert bij anderen betrokkenheid en actie. Onderneemt actie om anderen enthousiast te maken en toont vertrouwen in anderen en maakt prestaties en bijdragen van anderen zichtbaar. Toont de eigen verbondenheid met de organisatiedoelen en geeft in woord en gedrag het voorbeeld.
 • Creativiteit: Komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Bedenkt niet-alledaagse oplossingen voor een vraagstuk. Gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier en bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

Eisen en wensen voor de functie Projectmanager Realisatie EDI Stelsel

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een rol in en omgeving die zich kan doen vergelijken met die als hierboven in de opdrachtomschrijving;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in digitalisering, IT en specifiek (het beheer van) afsprakenstelsels of het inrichten (en beheren) van vormen van ketensamenwerking;
 • Kennis van- en minimaal 10 jaar ervaring met MSP, PRINCE2, Agile en WO werk- en denkniveau SAFE;
 • Kennis van Rijksoverheid en Nederlandse markt domeinen van authenticatie, identiteit en gegevensuitwisseling;
 • Vaardig in Nederlands en Engels op taalniveau minimaal B2.

Wensen:

 • Mate waarin kandidaat over de competenties beschikt (blijkend uit de motivatie/aanbieding en eventuele sollicitatiegesprek);
 • Mate waarin van kunde en ervaring in de beschreven rol, waaronder de bovengenoemde taken in de opdrachtomschrijving. Met name aantoonbare ervaring met (vormgeven, opzetten en uitvoeren van) bestuurlijk complexe projecten waarbij met name de samenwerking met en verbinding tussen alle betrokken partijen centraal staat; domein digitale identiteit en digitale toegang; grote complexe IT-projecten. (blijkend uit de motivatie/aanbieding en eventuele sollicitatiegesprek);
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van de Directie Digitale Overheid (EDI in het bijzonder) en ervaring heeft met vergelijkbare bestuurlijke en politieke omgevingen (blijkend uit de motivatie/aanbieding).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-07 07:43:41

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden