Senior Projectmanager Keteninrichting uitwisseling.

Functie omschrijving

Beschrijving Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Missie, visie en hoofddoelen
Het directoraat-generaal zet zich in om:
 strafbaar gedrag in de samenleving te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties
 de positie van slachtoffers te waarborgen
 jeugdigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in hun opvoed- en leefsituatie
 een effectieve aanpak te realiseren van (jeugd-)criminaliteit en geweld in huiselijke kring.
 de samenleving weerbaarder te maken tegen lokale overlast en criminaliteit.

Het DG vormt de schakel tussen politiek en uitvoering en vervult dientengevolge een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Het takenpakket strekt zich uit over de volgende werkterreinen: sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), detentie, jeugdbescherming, reclassering (jeugd en volwassenen), slachtofferbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteitspreventie, high impact crimes, integriteitsbeleid, kansspelen, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Beleidsdirecties zijn de opdrachtgever van taakorganisaties die met de uitvoering van strafoplegging, jeugdbescherming, slachtofferbeleid, vergunningverlening en reclassering zijn belast. In de afgelopen jaren is daar een programmatische component aan toegevoegd, om in een afgebakende periode en in samenwerking met alle relevante betrokkenen uitvoering te geven aan nieuw beleid. Via deze werkwijze worden actuele onderwerpen als stelselherziening jeugd, straatovervallen en jeugdcriminaliteit aangepakt. Deze tendens naar een gebundelde aanpak van maatschappelijke vraagstukken zet zich voort in een rol die het DG steeds nadrukkelijker gaat
vervullen: regie van ketens van organisaties en instanties die op het beleidsterrein samenwerken. Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de ketens voor tenuitvoerlegging van sancties en de jeugdketen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het Ketenprogramma Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) wordt in samenwerking tussen VWS, VenJ en de betrokken uitvoerende ketenpartners uitgevoerd. Het programma is opgezet en ingericht als een regieprogramma met een uitvoeringscomponent voor wat betreft de keteninformatie-uitwisseling. De regiefunctie van het programma is gericht op de implementatie van de WvGGZ. Het programma voert regie over de ketenvraagstukken die van invloed zijn op de implementatie van de WvGGZ en de succesvolle werking van deze wet de keten laten afstemmen over de implementaties programma heeft zelf de taak om keten overstijgende vraagstukken te analyseren en besluitvorming hierop te laten plaatsvinden.

Het project richt zich, binnen het in de nieuwe wet omschreven domein, op definities, standaarden en normen voor informatie-uitwisseling en de facilitering van koppelingen tussen ketenpartners.

Doelstelling
Opdrachtgever heeft behoefte aan een ‘projectmanager keteninrichting. De taak van de ‘Projectmanager Keteninrichting’ is om in samenwerking met betrokken partijen de benodigde keten in te richten door informatieprocessen en zo nodig (generieke) informatievoorziening in te richten. Daarvoor wordt eerst het een keten analyse uitgevoerd gevolgd door het uitvoeren en coördineren van een ontwikkel- en implementatietraject. Ook de aspecten van ketenarchitectuur en afsprakenstelsel zijn onderdeel van dit traject

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De projectmanager keteninrichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de informatiebehoefte en de noodzakelijke vervolgstappen in de keten. Binnen de functie zal de nadruk enerzijds liggen op het strategisch veranderaspecten anderzijds op het informatiekundige vraagstuk en daarmee het inrichten van de keten.

In de fase ketenanalyse zijn de volgende werkzaamheden onderkend:
 Plan van aanpak project keteninrichting opstellen;
 Veranderopgave in de keten opstellen;
 Bepalen samen met ketenpartners scenario’s keteninrichting;
 Scenario’s Oplossingen keteninformatie;
 Scenario’s Implementatie keteninformatie.

In de fase ontwikkeling en uitvoering zijn de volgende werkzaamheden onderkend:
 Ontwikkelen, vaststellen ketenarchitectuur, informatiestromen en Beleidsinformatie;
 Ontwikkelen elektronische informatie uitwisseling,beleidsinformatie;
 Praktijktoets: Acceptatietesten en pilot(s)’;
 Implementatie;
 Organisatie beheer.

Voor het programma als geheel zullen de taken onder meer bestaan uit:
 Adviseren over programma-aanpak;
 Mede opstellen van, en uitvoering geven aan, programmaplan en projectplannen;
 Bijdragen aan externe communicatie en verkrijgen draagvlak, mede opstellen van
 Ondersteunende producten voor het verandertraject;
 Leveren van ad hoc bijdragen aan andere deelprojecten op het gebied van:
o privacy vraagstukken
o communicatie
o wet- en regelgeving beveiligingsvraagstukken
o ondersteunen van ketenpartners en projectorganisaties van ketenpartners op het domein informatiekunde
 Bijdragen aan de kwaliteitsbeheersing en programmaverantwoording.

Naast deze werkzaamheden wordt van de ‘Projectmanager keteninrichting’verwacht dat hij als klankbord optreedt voor de overige programma- en projectleden en een strategisch adviseur is voor de programmaleiding, dat hij in staat is ad hoc taken op flexibele wijze op te pakken en dat hij in staat is in- en extern draagvlak te verwerven bij de verschillende ketenpartners en zo nodig zijn eigen netwerk kan inzetten.

Functie eisen

Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen

Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten

Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren

Past binnen het team en is : Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) , en Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) 20 Totaal

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
555
Startdatum:
2016-12-19
Verwachte einddatum
2017-06-19
Aantal uur per week:
24
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-12-12
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-12-02 12:00:34

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden