Senior Projectmanager Implementatie

Functie omschrijving

Over Wigo4it

Eén op de drie bijstandsgerechtigden in Nederland woont in een van de vier grote steden. Voor hén zet Wigo4it zich in. Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) op het gebied van informatievoorziening. We brengen vraag en aanbod samen en we ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden ICT-applicaties. We leveren maximale gebruikersfunctionaliteit, zowel voor de professionals in het sociale domein als voor de burgers die gebruik maken van deze diensten. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en gezamenlijke inkoop voor meer efficiency.

Programma Professional Portal/Innovatie (PP/I)

Het programma Professional Portal Innovatie (PPI) realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende ICT-systemen van het sociale domein van de G4. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voor- zieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de Portal om zelf vanuit huis zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De Professional Portal vervangt, vanuit het gezichtspunt van de Professional (op termijn) delen van de bestaande applicaties, te beginnen met de bestaande E- formulieren Werk & Inkomen.

Voortbrengingsproces

Het programma PP/I heeft haar werkwijze gedefinieerd in een beschrijving van het ‘voorbrengingsproces’. Dit proces beschrijft de werkwijze in de verschillende stappen van de voortbrenging. Dit proces ‘loopt’ vanaf het opstellen van de (proces)architectuur en het definiëren van de functionele vraag tot en met het implementeren van de transitie in de G4 inclusief het realiseren van de baten. Het voortbrengingsproces is een dynamisch proces dat – afhankelijk van de fase van het programma en de ervaringen met het proces – geregeld wordt bijgesteld. Daarmee is de beschrijving van het voortbrengings- proces een belangrijk hulpmiddel in het creëren van een ‘gemeenschappelijke taal’ zowel in het programma PP/I als in de samenwerking met Wigo4it.

Domeinen en samenwerking

Het sociale domein kent drie subdomeinen: “werk”, “inkomen” en “zorg”. Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van de vernieuwing binnen de domeinen “werk” en “inkomen”. Wigo4it is daarbij verantwoordelijk voor het beheren, exploiteren en ‘doorontwikkelen’ van het bestaande applicatielandschap. Daarover zijn met de G4 afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Het is voor de continuïteit van de dienstverlening aan professionals en burgers van essentieel belang dat het programma PP/I en Wigo4it nauw met elkaar samenwerken. Een aantal medewerkers van Wigo4it vervult sleutelposities in de programmaorganisatie. Na afloop van het programma zal ‘innovatie en vernieuwing’ integraal onderdeel (moeten) uitmaken van de Wigo4it-organisatie en -werkwijze. 

Essentieel onderdeel van het programma is de samenwerking tussen de verschillende partners: de 4x G1 steden, Wigo4it en het vernieuwingsprogramma PPI. Het programma kent een uitgebreide governancestructuur met vele overleggen en besluitvormingsorganen en een uitgebreide stakeholdergroep. Dit vraagt veel overleg en informatieoverdracht. 

Het programma PPI is ambitieus en vraagt van de betrokken partijen een andere manier van samenwerken die men tot nu toe gewend was. Dit is niet vanzelfsprekend en roept allerlei dynamieken op wanneer de partijen met elkaar aan het werk zijn. Het vraagt van alle betrokkenen en specifiek de leidinggevenden een flexibele en veerkrachtige houding en gedrag om te verbinden, om te kunnen gaan met ’teleurstellingen’ en overkoepelend te blijven kijken en handelen. Naast het ‘wat’ van een functie draait het daarbij om de verbinding met ‘waarom en hoe” we dit programma in deze samenwerking doen. We werken met elkaar naar hetzelfde resultaat, de business waarde voor de G4 en burgers. Ieder doet zijn deel, maar alleen samen kom je tot het juiste resultaat en dat vraagt sterke verbinding, flexibiliteit, creativiteit en vertrouwen.

Positie

De Projectmanager ‘Implementatie’ ressorteert hiërarchisch rechtstreeks onder de Programmamanager PPI.

Profielbeschrijving

 De projectmanager ‘Implementatie’ coördineert en faciliteert op G4 niveau de implementatie van de diverse releases. De implementatie betreft het technisch werkend krijgen van de gemaakte functionaliteit. 

 De projectmanager heeft een aanjagende en verbindende rol gericht op de implementatie in de steden.

 Hij heeft daarbij intensief contact met de G1-inplementatiemanagers, die op G1 (stedelijk) niveau de feitelijke implementatie realiseren in de stad.

 Hij of zij is de verbindende schakel tussen het maakproces en de business in de steden.

 Een sterke handshake met zijn evenknie de Projectmanager ‘Bouw’ en met de Projectmanager “Transitie” is een belangrijke succesfactor. Hij fungeert daarbij als een verbindende schakel.

 De projectmanager ‘Implementatie’ functioneert in een Programma Management Team (PMT) onder leiding van de programmamanager, met collega- projectmanagers van andere onderdelen van het programma (zoals ontwerp, bouw, test, implementatie, transitie en beheer). Ook de managers Planning & Control en Kwaliteit- en Risicomanagement maken deel uit van dit team. Het PMT draagt gezamenlijk zorg voor de realisatie van de PID’s voor de business releases met als resultaat business waarde voor de steden. 

 Er is frequent en intensief contact met de business om specificaties en releases en releaseplanningen af stemmen.

 De innovatie vindt plaats op basis van een uitgewerkte architectuur. Met de architectuurfunctie is dan ook een sterke wisselwerking vereist.

 Van belang is verder dat er functionele sturing plaatsvindt door de “G4 projectmanager implementatie” en dat de G1 implementatiemanagers hiërarchisch worden aangestuurd door de G1 programmamanagers.

Taken

1. Coördineren van een implementatieteam van 4 (stedelijke) G1 implementatiemanagers, met grote aandacht voor afstemming en synergiemogelijkheden voor de steden (het G4 denken)

2. Het faciliteren van de oplevering van implementatieplannen voor de G1 steden.

3. Samenwerken binnen het programmateam PPI: gericht op oplossingen en het behalen van het resultaat, de business waarde voor de steden.

Competenties

1. Implementatie: kent het vak van implementeren door en door en heeft gevoel voor de technisch/organisatorische aspecten

2. Verbindend leiderschap en samenwerken: haalt energie uit samenwerking om gezamenlijk tot resultaat te komen, en weet anderen niet alleen effectief aan te sturen maar ook te inspireren.

3. Resultaatgericht: kan werken naar deadlines en voelt zich verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken resultaten. Kan zelfstandig werken.

4. Beheersen, organiseren en structureren: brengt structuur aan in de activiteiten en organisatie van het implementatieteam en zorgt dat de werkzaamheden “in control” zijn en dat rapportages een effectief sturingsmiddel zijn. 

5. Organisatiesensitiviteit: is gewend om in een politiek complexe (bij voorkeur gemeentelijke overheidsorganisatie aantoonbaar succesvol te functioneren met gevoel voor onderlinge verhoudingen, de formele en informele organisatie.

Functie eisen

Kennis en ervaring

Eisen

 HBO of Academisch werk- en denkniveau.

 Zeer ruime relevante ervaring met ICT-implementaties.

 Zeer ruime relevante ervaring met het leiden en coördineren van teams (>10 jaar).

 Kennis en ervaring met een agile/scrum omgeving.

 Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van webbased applicaties

Wensen

 Kennis van en ervaring in de domeinen ‘inkomen’ en ‘werk’ van de gemeentelijke overheid

 Kennis van en ervaring met verandermanagement in een complexe overheids- (gerelateerde) organisatie

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
562
Startdatum:
2016-12-19
Verwachte einddatum
2017-12-19
Aantal uur per week:
36-40
Uurtarief
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-12-05
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-12-05 09:40:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden