Senior Projectleider

Functie omschrijving

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten
(P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI) en wordt functioneel aangestuurd door de
Verdiepingsmanager.

De Projectleider is verantwoordelijk voor het leiden van omvangrijke (ICT-)projecten gericht op Interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken, vaak sterk verweven met het strategisch beleid (op primaire of ondersteunende vakgebieden). Deze projecten leveren een bijdrage aan en hebben invloed op de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid en/of nieuwe doelstellingen en worden op hun beurt sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen. Indien opportuun kunnen hem/haar gelijktijdig of opvolgend andere projecten worden toegewezen.

Hij is hierbij (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van doelstellingen door:
– de inrichting en besturing van projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie,
ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg), hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het DJI “verdiepingenmodel”;
– de aansturing van een programma-/projectteam of -eenheid gericht op de samenhang van
projecten, processen en activiteiten;
– het op tactisch niveau vertegenwoordigen van DJI/DI door o.a. te netwerken en het
onderhouden van contacten;
– draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten/ programma,
projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties;
– het risicomanagement van de lopende ICT projecten uitvoeren;
– participeren in het interne kwaliteitssysteem;
– een bijdrage leveren aan de projectvoorstellen van Informatiemanagers.

 

DJI heeft een zorgplicht en de justitiële inrichtingen voorzien hierin.
Het slimmer organiseren van de gezondheidszorg is nodig om de beheersbaarheid van de
medische kosten te vergroten.
Het slimmer organiseren van de gezondheidszorg vraagt
enerzijds om een herinrichting van de zorgadministratie, anderzijds om het beschikbaar stellen
van management informatie die de organisatie ondersteunt bij de uitvoering van haar taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het programma Grip op Zorg richt zich op het
inzichtelijk maken van de somatische zorg die geleverd wordt. Dit programma heeft een zware
ICT component.
Het project krijgt tot taak om een uitgaande factuurstroom tot stand te brengen vanuit het
huisartsinformatiesysteem MicroHIS via Vecozo naar VGZ, zodat VGZ ook deze declaraties digitaal
kan afwikkelen. Randvoorwaarde hierbij is dat DJI de huisartsenzorg ook gaat financieren op
verrichtingenbasis per patient.
Rijksklinieken FPC Oostvaarders en Cpt Veldzicht bieden psychiatrische zorg die al digitaal wordt
gefactureerd. Echter dit geldt niet voor het factureren van Zorgzwaartepakket vanuit het systeem
User. Het is noodzakelijk om hiervoor een nieuwe uitgaande factuurstroom tot stand te brengen.

 

Taken
– bestuurt programma’s/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);
– stuurt op bedrijfsvoeringaspecten en draagt daarbij zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs)bewaking,
kwaliteitsbewaking en monitoring;
– draagt de DJI bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag en draagt zorg voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat;
– beoordeelt implicaties en consequenties, bepaalt de gewenste toekomstsituatie en definiëert doelen;
– typeert en beïnvloedt de omgeving (intern en extern), onderhandelt, creeërt draagvlak en
betrekt relevante actoren;
– schakelt (markt)partijen in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;
– stelt een integraal programma-/projectplan op, en verkrijgt realiseert voor de diverse fasen van het project/programma de autorisatie door opdrachtgever;
– zorgt dat programma, onderliggende projecten en doelen periodiek bijgesteld worden;
– zorgt voor afbouw en afronding van programma/ projecten en de internalisatie en inbedding (van effecten) in bestaande organisatie;
– is in staat DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en netwerken op te bouwen,
onderhouden en gebruiken;
– is procesverantwoordelijk voor het (doen) periodiek aanpassen van business cases en
projectvoorstellen en het (doen) opstellen van periodieke rapportages.

Functie eisen

– werk- / denkniveau: WO bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica
– ruime ervaring in de rol als project-/programma-manager van complexe multidisciplinaire ICT-projecten, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven. Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten/ programma’s;
– aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten;
– relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;
– ervaring met het inrichten van factuurstromen in de Zorg.
– kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next);
– kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus
– gespecialiseerde kennis van de eigen aandachtsgebieden en brede kennis van en inzicht in aanpalende vakgebieden
– inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke (Zorg)samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;
– is vaardig in het bouwen en onderhouden van een (inter)departementaal netwerk;
– is in staat om DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en te onderhandelen;
– vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/ programma,
projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
590
Startdatum:
2017-01-16
Verwachte einddatum
2017-12-29
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-12-23
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-12-21 12:44:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden