Project-/Programmamanager | Gouda

Functie omschrijving

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden. 
De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten (P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI) en wordt functioneel aangestuurd door de Verdiepingsmanager.
De Projectleider is verantwoordelijk voor het leiden van omvangrijke (ICT-)projecten gericht op Interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken, vaak sterk verweven met het strategisch beleid (op primaire of ondersteunende vakgebieden). Deze projecten leveren een bijdrage aan en hebben invloed op de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid en/of nieuwe doelstellingen en worden op hun beurt sterk beïnvloed door verschuivingen in
beleidsdoelstellingen. Indien opportuun kunnen hem/haar gelijktijdig of opvolgend andere projecten worden toegewezen.
Hij is hierbij (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van doelstellingen door:
– de inrichting en besturing van projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg), hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het DJI “verdiepingenmodel”;
– de aansturing van een programma-/projectteam of -eenheid gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten;
– het op tactisch niveau vertegenwoordigen van DJI/DI door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten;
– draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties;
– het risicomanagement van de lopende ICT projecten uitvoeren;
– participeren in het interne kwaliteitssysteem;
– een bijdrage leveren aan de projectvoorstellen van Informatiemanagers.

DJI heeft een zorgplicht en de justitiële inrichtingen voorzien hierin.
Het slimmer organiseren van de gezondheidszorg is nodig om de beheersbaarheid van de medische kosten te vergroten.
Het slimmer organiseren van de gezondheidszorg vraagt enerzijds om een herinrichting van de zorgadministratie, anderzijds om het beschikbaar stellen
van management informatie die de organisatie ondersteunt bij de uitvoering van haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Het project krijgt tot taak roadmaps op te stellen mbt tot inkopen forensische en somatische zorg en kleinschalige voorzieningen Jeugd:
•Inkopen zorg bij zorgaanbieders
•Indiceren en Plaatsen justitiabelen bij zorgaanbieders
•Verwerken facturen van zorgaanbieders
•Verwerken verantwoordingen zorgaanbieders
De roadmaps dienen een bijdrage te leveren bij het bepalen van een meerjarig ontwikkeltraject voor een robuust en flexibel systeemlandschap, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatorische ontwikkelingen binnen Forensische Zorg/JJI, de introductie van een nieuwe productstructuur FZ (2019), de ICT-ontwikkelingen binnen de overheid en DJI (BVJ), beheersing van zorgkosten, en aanscherping van privacywetgeving.

– bestuurt programma’s/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);
– stuurt op bedrijfsvoeringaspecten en draagt daarbij zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, de toegekende budgetten en een nauwgezette (voortgangs)bewaking, kwaliteitsbewaking en monitoring;
– draagt de DJI bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag en draagt zorg voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat;
– beoordeelt implicaties en consequenties, bepaalt de gewenste toekomstsituatie en definiëert doelen;
– typeert en beïnvloedt de omgeving (intern en extern), onderhandelt, creeërt draagvlak en betrekt relevante actoren;
– schakelt (markt)partijen in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;
– stelt een integraal programma-/projectplan op, en verkrijgt realiseert voor de diverse fasen van het project/programma de autorisatie door opdrachtgever;
– zorgt dat programma, onderliggende projecten en doelen periodiek bijgesteld worden;
– zorgt voor afbouw en afronding van programma/ projecten en de internalisatie en inbedding (van effecten) in bestaande organisatie;
– is in staat DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en netwerken op te bouwen, onderhouden en gebruiken;
– is procesverantwoordelijk voor het (doen) periodiek aanpassen van business cases en projectvoorstellen en het (doen) opstellen van periodieke rapportages.

Functie eisen

– werk- / denkniveau: WO bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica – ruime ervaring in de rol als project-/programma-manager van complexe multidisciplinaire ICT-projecten, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven. Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten/ programma’s;
– aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van professionals en specialisten;
– relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;
– ervaring met het inrichten van roadmaps
– Kennis van het zorglandschap en wijzigingen daarin.
– kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next);
– kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus
– gespecialiseerde kennis van de eigen aandachtsgebieden en brede kennis van en inzicht in aanpalende vakgebieden
– inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke (Zorg)samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;
– is vaardig in het bouwen en onderhouden van een (inter)departementaal netwerk;
– is in staat om DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en te onderhandelen;
– vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
1380
Startdatum:
13-11-2017
Verwachte einddatum
31-05-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
06-11-2017 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands en max 5 pagina’s

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-01 06:01:23

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden