Programma Management Officer | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-1075
Startdatum:
01-02-2020
Verwachte einddatum:
31-12-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13 Jan 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Programma Management Officer  voor 32-36 uur in Den Haag.

Beschrijving Opdrachtgever
Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Beschrijving directie/afdeling
Ketenregie in opgericht om primair het functioneren van de ketens en het verbeteren van de prestaties te faciliteren, in samenwerking met de ketenpartners en de andere onderdelen van DGSenB. Ketenoverleg, inzicht in ketenprestaties, ketenverbetering, keteninformatisering, ketenimplementatie en ketencontrol zijn elementen die de condities scheppen voor een goede ondersteuning van de ketenregisseur om de samenwerking tussen en met de ketenpartners op een goede manier vorm te geven.

Medewerkers van de Ketenregie leggen actief en op eigen initiatief rekenschap af over hun optreden. Dat doen ze niet alleen aan hun hiërarchisch leidinggevende binnen de ketenunit i.o., maar juist ook aan de betrokken ketenpartners en intern betrokken beleidsdirecteuren, afdelingshoofden, programmamanagers. Met hen werken ze immers, ieder vanuit een eigen rol, nauw samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de ketens.

Informatievoorziening jeugdketen en executieketen De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatievoorziening in de jeugdketen, de veiligheidshuizen en de executieketen. Hiervoor zijn de ketensystemen CORV, GCOS, LIJ en Injus ontwikkeld. De portefeuille Ketenregie is verantwoordelijk voor het organiseren van het beheer van deze ketensystemen. Het voeren van regie op en het beheren van deze ketensystemen is een relatief nieuwe taak voor DGSenB. Het beheer is op te delen in operationeel beheer, tactisch-en strategisch beheer. Het operationele en tactische werk is belegd bij IT-leveranciers (primair de Justitiële informatiedienst) en ketenpartners. Ketenregie voert het strategisch beheer. De vacature heeft betrekking op USB.

Het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is in 2011 opgezet om de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te verbeteren. Programma USB richt zich op het sneller starten van de tenuitvoerlegging, het daadwerkelijk tenuitvoerleggen van straffen en het goed informeren van alle relevante partners binnen en buiten de strafrechtsketen over de tenuitvoerlegging. De basis hiervoor is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging verschuift van het Openbaar Ministerie naar de minister van Veiligheid en Justitie. De coördinatie van de feitelijke tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen wordt centraal belegd bij het Centraal Justitieel Incassobureau (verder: CJIB). Per 1 januari 2014 is daartoe binnen het CJIB het Administratie- en InformatieCentrum Executieketen (verder: AICE) van start gegaan. Het AICE draagt er (mede) zorg voor dat strafrechtelijke beslissingen sneller, beter en persoonsgerichter worden uitgevoerd, onder andere door een betere afstemming van verschillende uit te voeren straffen en maatregelen. Door alle strafrechtelijke beslissingen op termijn centraal via het AICE te routeren, te administreren en informatie daarover te verstrekken, ontstaat zicht op de tenuitvoerlegging. De inrichting van dit nieuwe design is een complexe opgave.

In juli 2018 is gekeken naar de veranderopgave op basis van de wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheidsverschuiving die per 1 januari 2020 ingaat. De wet USB werd tot dan toe vooral als een middel gezien om de ambities van het programma USB (sneller, zeker, goed geïnformeerd, optimaal zicht en grip, persoonsgerichte tenuitvoerlegging en een volledige informatiepositie) waar te maken. Een volledig overzicht van wat nodig is om de wet per 1 januari 2020 te implementeren en een bijbehorend actieplan ontbrak. Daar is in 2019 vol op ingezet met een Programmaplanner. Mede door strakke sturing is het gelukt de wet USB inwerking te laten treden per 1-1-2020

We zijn echter nog niet klaar. De veranderopgave voor 2020 en verdere jaren is onverminderd groot. Er is al een ‘hoog over’ plateauplanning gemaakt met een dertigtal onderwerpen. Van alle betrokken ketenpartners wordt een forse inspanning gevraagd. Dat betekent ook dat kritisch gekeken moet worden naar wat echt in 2020 gerealiseerd kan worden. Gezien de omvang van de onderwerpen zal een herprioritering op de korte termijn noodzakelijk zijn.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De huidige programmaplanner gaat vertrekken. Er is overdrachtdocumentatie opgesteld. De opgezette structuur in 2019 heeft goed gewerkt en dat willen we continueren. Daarnaast hebben we ontdekt dat er binnen het programmabureau sterk behoefte is aan bredere ondersteuning. Vandaar dat we een Programma Management Officer (PMO) zoeken die als belangrijke kerntaak het opstellen en bijhouden van een integrale ketenplanning krijgt

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Als PMO-er werk je in hoge mate zelfstandig. De belangrijkste taken betreffen:
• Het verzamelen en toetsen van de planningen (doorlooptijd en capaciteit) van de projecten en ketenorganisaties binnen het USB programma.
• Het opstellen van een programmaplanning inclusief mijlpalen en afhankelijkheden, in eerste instantie voor de periode tot en met 1 januari 2020.
• Het bewaken van de samenhang en consistentie tussen de programmaplanning met en de onderliggende planningen per project en ketenorganisatie.
• Het plannen en organiseren van overleggen in de keten en het voorbereiden van de afdelingsoverleggen. Meer concreet houdt dit in: o De organisatie van bijeenkomsten.
    o Het coördineren, kwalitatief toetsen en versturen van een agenda en bijbehorende stukken.
    o De verslaglegging, uitwerking van de bijeenkomsten en digitale archivering.
    o Het opstellen van programmadocumenten zoals projectgroep- en stuurgroepstukken
    o De inhoudelijke voorbereiding van stukken samen met de betrokken ketenpartners, bijvoorbeeld het helpen opstellen van bestuurlijke 
       memo’s en projectplannen.
    o Verder wordt van je verwacht dat je er mede voor zorgt dat de projecten goed verlopen, door overzicht te houden, verbanden te leggen
       en knelpunten te signaleren.
    o Het bewaken van de realisatie van de planningen en tijdig signaleren van knelpunten. Je baseert je producten op de planningen zoals
       aangeleverd door de projecten en ketenorganisaties binnen het programma USB. 

Je bent lid van de programmabureau en legt verantwoording af aan de ‘Programmamanager’. Je hebt daarnaast direct contact met de projectleiders en de programmamanagers (en/of hun PMO) per ketenpartner om informatie te verzamelen of feedback te geven op de aangeleverde informatie.

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:
– Planmatig werken
– Resultaat gericht
– Analytisch
– Plannen en organiseren
– Omgaan met werkdruk

Functie eisen en wensen

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.
 • Beschikbaar voor gemiddeld 32-36 uur per week voor de periode tot 31-12-2020
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
 • Minimaal 1 jaar ervaring als planner van complexe programma’s
 • Minimaal 2 jaar ervaring als PMO van complexe programma’s
 • Per direct beschikbaar
 • Hoeveel jaar heeft de Kandidaat relevante ervaring als planner in soortgelijke projecten en heeft aantoonbare grote vaardigheid (snelheid en kundigheid) in het werken met planningstools voor aggregatie en rapportage over de planningen, voortgang en realisaties.
 • Hoeveel jaar heeft de Kandidaat relevante ervaring als PMO in soortgelijke projecten en heeft aantoonbare grote vaardigheid (snelheid en kundigheid) in de rol als PMO (verslaglegging, organiseren, redigeren, bewaken, signaleren, ondersteunen, ontzorgen, etc.)
 • Hoeveel jaar heeft de Kandidaat relevante ervaring met dergelijke projecten binnen J&V.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-12-30 07:20:46

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden