Privacy Lead EDI Stelsel NL | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Privacy Lead EDI Stelsel NL is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-369
Startdatum:
27-03-2023
Verwachte einddatum:
26-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 130,00


Sluitingsdatum aanvraag:
20-03-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Privacy Lead EDI Stelsel NL

Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Privacy Lead EDI Stelsel NL op basis van 36 uur per week. 

Opdrachtgever:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waarden gedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waarden gedreven digitale overheid ontwikkelen.

Bij het ministerie werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: CIO-Rijk, Digitale Overheid en Digitale Samenleving. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen. Het programma EDI stelsel NL is ondergebracht bij de directie Digitale overheid.

Project:
Het Ministerie van BZK is het programma EDI stelsel NL gestart voor het vormgeven (de inrichting, het toezicht en de governance) van de Nederlandse invulling van het Europese Digitale Identiteit raamwerk. De inrichting zal bestaan uit voorzieningen en afspraken om wallets aan burgers en bedrijven uit te kunnen geven, ze te kunnen vullen met gegevens uit overheidsregisters, wallets uit andere EU-lidstaten te kunnen accepteren en andere voorzieningen die de goede en veilige werking van het stelsel faciliteren. Dit programma wil in 2023 een eerste versie van een Nederlandse wallet neerzetten. Deze eerste wallet zal nadrukkelijk als open source voorbeeld dienen. Bij het ontwikkelen van die wallet staat open en transparant samenwerken voorop (met het bedrijfsleven, de wetenschap en ieder ander die zich betrokken voelt uit om concrete bijdragen te leveren). In samenwerking met publieke en private partijen wordt op basis van dezelfde waarden en principes aan de slag gegaan met verschillende wallet concepten. Uiteindelijk is in 2025 een stelsel voorzien waarin ook private wallets kunnen worden toegelaten.

Binnen het programma staan de publieke waarden centraal: Privacy: rechten en beginselen – zoals verankerd in de AVG – worden te allen tijde geborgd. Beschikbaarheid: de techniek achter de ID Wallets moet altijd werken. Inclusie: zoveel mogelijk burgers moeten gebruik kunnen maken van ID Wallets op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier. Cyberveiligheid: de digitale samenleving, economie en overheid moeten kunnen vertrouwen op een robuust en veilig digitaal fundament, bestand tegen hacking, datalekken en identiteitsfraude. Herstelvermogen: in het geval dat er iets misgaat, moeten burgers en bedrijven geholpen kunnen worden en moet de schade zo goed mogelijk te herstellen zijn. 

Openheid: om blijvend te kunnen toetsen of ID Wallets aan de eisen voldoen, is het van belang dat processen en systemen zo transparant mogelijk zijn. Toezicht: de uitgifte en de werking van ID Wallets moet worden getoetst door een daarvoor geaccrediteerd orgaan en overheden zien toe op veilig en betrouwbaar gebruik van ID Wallets. Economische waarde: een goed functionerende digitale identiteit infrastructuur kan de hoeveelheid administratieve handelingen die burgers en bedrijven moeten uitvoeren flink verminderen. De Privacylead toetst de publieke voorbeeld wallet op het gebied privacy aspecten.

Opdrachtomschrijving:
Privacy is één van de belangrijkste waarden voor de ID wallet, het is daarom van belang dat een Privacy lead een zelfstandige rol vervult binnen het EDI team om zo de privacy principes binnen het gehele stelsel te bewaken. De Privacy lead EDI Stelsel NL toetst of de ID wallet en het stelsel van ID wallets voldoet aan de AVG richtlijnen door middel van een Data Pr ivacy Impact Assesment (DPIA). De Privacy Lead vormt samen met de Security en Design Leads het team Kaders Kwaliteitsborging binnen het programma EDI Stelsel NL. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde vragen en neemt initiatief om de privacy-risico’s in kaart te brengen, aan de kaak te stellen en mee te denken over passende maatregelen. Je houdt contact met verschillende stakeholders binnen de lijnorganisatie en projectleiders in de verschillende sporen.

De Privacy Lead is bij voorkeur bekend met de werkwijze van de Europese Commissie waardoor je in staat bent de privacy aspecten er van te duiden. Je bent succesvol in deze rol als het perspectief van privacy verankerd is in alles wat het programma EDI stelsel NL doet.

Bij privacyvraagstukken kijk je naar het beoogde doel van de verwerking. Vervolgens denk je mee over de mogelijkheden binnen de geldende kaders. Daarnaast ondersteun je de verschillende interne betrokkenen van het Programma EDI Stelsel NL met de pragmatische invulling van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de AVG. Met je collega’s binnen de uitvoerende instanties waarmee we samenwerken (Logius, ICTU en RvIG) houdt je overzicht over alle (categorieën van) persoonsgegevens, voert de Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uit en levert gevraagd en ongevraagd advies en expertise tijdens de totstandkoming ervan. Verder onderhoud je als Privacy Lead, de relatie met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en met andere deskundigen op het gebied van privacy en gegevensverwerkingen. Ook met experts informatiebeveiliging en juridische experts onderhoud je warme contacten.

Samenvattend:

 • Eerste aanspreekpunt voor vragen en je geeft advies over privacyvraagstukken;
 • Eerste aanspreekpunt voor de betrokkenen van (medewerkers/ketenpartners/relaties) bij vragen over verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Je zorgt, samen met andere collega’s binnen het EDI team Kaders en Kwaliteitsborging voor een structurele en vastgelegde aanpak waarbij belangrijke documenten van het programma aan jullie kaders getoetst kan worden;
 • Je stemt werkzaamheden af met het Architectuurteam;
 • Afhandelen datalekken en uitvoeren en vastleggen verzoeken van betrokkenen;
 • Uitvoeren en opstellen van DPIA’s;
 • Opstellen en actualiseren van het verwerkingsregister;
 • Opstellen en actualiseren van privacybeleid, procedures en privacy verklaringen;
 • Review en opstellen van verwerkersovereenkomsten;
 • Contact met privacy gerelateerde toezichthouder.

De beoogde privacy lead heeft ervaring met ketensamenwerking en grote (Europese) ICT projecten, bij voorkeur bij of in relatie met de overheid, liefst in programma-verband. De kandidaat beschikt voorts over kennis van de actuele wet- en regelgeving en inzichten in het vakgebied van risicomanagement en compliance, de principes van privacy by design, de AVG wetgeving en kan anderen hierin meenemen; heeft aantoonbare ervaring met werken volgens Privacy by Design principes; heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond; zowel op het vlak van Business, IT, identity, als combinaties hiervan. Uitstekende mondelinge & schriftelijke vaardigheden in zowel Engels als Nederlands. Het is een pré als je CIPM en/of CIPP/e gecertificeerd bent

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit: houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top. Kent het beleid en de ambtelijke en politieke spelregels, verhoudingen en belangen en herkent politieke en bestuurlijke gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is.
 • Overtuigingskracht: Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt. Gebruikt logische, onderbouwde en relevante argumenten en stemt argumenten en stijl af op de doelgroep. Brengt op het juiste moment de juiste argumenten naar voren met stelligheid en enthousiasme.
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel en zoekt de samenwerking op. Stemt het eigen werk af op anderen en deelt kennis, informatie en ideeën met anderen. Draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie en stelt het gemeenschappelijke resultaat boven het individuele belang.
 • Netwerken: is in staat netwerken te onderhouden met relevante personen en organisaties, benadert de juiste mensen op het juiste moment, wisselt relevantie informatie uit.
 • Plannen en organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten en stelt daarin prioriteiten, voor zichzelf of voor anderen. Maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen en stemt de planning zo nodig af. Zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn en organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.
 • Motiveren: Stimuleert bij anderen betrokkenheid en actie. Onderneemt actie om anderen enthousiast te maken en toont vertrouwen in anderen en maakt prestaties en bijdragen van anderen zichtbaar. Toont de eigen verbondenheid met de organisatiedoelen en geeft in woord en gedrag het voorbeeld.
 • Creativiteit: Komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Bedenkt niet-alledaagse oplossingen voor een vraagstuk. Gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier en bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.
 • Organisatiesensitief: houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de en bij ketenpartners en is daarvan op de hoogte. Herkent gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie en gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is.
 • Omgevingsbewust: signaleert en houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein.

Eisen en wensen voor de functie Privacy Lead EDI Stelsel NL

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een privacy-rol in een omgeving waar veel persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Kandidaat beschikt over actuele kennis van wet-/regelgeving rondom privacy en privacy by design;
 • Kandidaat is vaardig in de Engelse taal op minimaal taalniveau B2.

Wensen:

 • Mate waarin van kunde en ervaring in de beschreven rol, waaronder de bovengenoemde taken in de opdrachtomschrijving (blijkend uit de motivatie/aanbieding en eventuele sollicitatiegesprek);
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van de Directie Digitale Overheid en ervaring heeft met vergelijkbare bestuurlijke en politieke omgevingen (blijkend uit de motivatie/aanbieding);
 • Kandidaat beschikt over een juridische opleiding/achtergrond (HBO 75punten | WO 100 punten);
 • Mate waarin kandidaat over de competenties beschikt (blijkend uit de motivatie/aanbieding en eventuele sollicitatiegesprek);
 • Kandidaat is CIPM en/of CIPP/e gecertificeerd.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-17 10:38:57

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden