Portfoliomanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0372
Startdatum:
28-03-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
24-03-2022 14:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP op zoek naar een Portfoliomanager op basis van 36 uur per week. 

Profiel
Als verbinder tussen het programma en de staande organisatie sturen op samenhang, verbeteren en in beheer brengen van nieuwe en/of aangepaste generieke voorzieningen, om daarmee de Rijksoverheid organisatie beter te laten presteren.

Achtergrondinformatie:
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft veel losgemaakt. Het Kabinet viel er zelfs over in januari 2021. De Kabinetsreactie op dit rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) belooft stevige maatregelen op allerlei gebieden. De structurele verbetering van de informatiehuishouding van het Rijk is er daar één van. Op 6 april 2021 stuurde het kabinet het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘ Open op Orde’ aan de Tweede Kamer. Dit meerjarenplan richt zich op de benodigde structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid, als onderdeel van de bredere kabinetsreactie op het POK-rapport. De komende jaren investeren we substantieel om achterstanden sneller in te lopen, de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken en om beter in te kunnen spelen op de informatiebehoeftes van de samenleving, het parlement en het kabinet.

Het programma Open op Orde heeft 4 actielijnen:

 • Actielijn 1: Professionals informatiebeheer;
 • Actielijn 2: Volume en aard van informatie;
 • Actielijn 3: Informatiesystemen;
 • Actielijn 4: Bestuur en naleving.

De collega die wij zoeken gaat aan de slag op Actielijn 3: Informatiesystemen.

Vereenvoudiging van informatiesystemen:
Goede informatiehuishouding voldoet aan eisen in wet- en regelgeving en draagt bij aan efficiënte samenwerking. Het succes van informatiehuishouding is voor een groot deel afhankelijk van ICT-systemen. Bij de rijksoverheid hebben we verschillende systemen en er moet op dat gebied meer worden samengewerkt. Het is bovendien beter als rijksorganisaties ondersteunende ICT-voorzieningen gezamenlijk inkopen en beheren. Gezamenlijke inkoop stimuleert het gebruik van deze voorzieningen, zorgt dat informatiebeheer van organisaties meer op elkaar gaat lijken en is efficiënter dan iedere organisatie afzonderlijk.

Eisen aan informatiesystemen:
Informatiesystemen sluiten onvoldoende aan op de constant vernieuwende communicatiekanalen, zoals websites, berichtenapps en e-mail. Hierdoor worden niet alle gegevens opgeslagen waardoor soms iets onvindbaar is en de context van de informatie weleens onduidelijk is. Rijksorganisaties hebben behoefte aan concrete eisen waaraan informatiesystemen moeten voldoen om de daarin beheerde informatie duurzaam toegankelijk te maken en houden.

Relatie met het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding:
Op 1 januari dit jaar begon de Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan zijn taak; en ook hij heeft ideeën over de aanpak. Vanuit het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding (BRC) wordt onder meer stevig ingezet op innovaties in het voorzieningenlandschap. Met inachtneming van de huidige omgeving en ontwikkelingen rondom informatiehuishouding, laat het BRC een volledig beeld van bestaande, nieuwe en kansrijke IV-voorzieningen schetsten.

Relatie met de andere actielijnen en de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen:
In de actielijnen 2 en 4 zijn informatiesystemen ook onderdeel van de oplossing. Voorts is er vanuit het programma Open op Orde een intensieve samenwerking met de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV) van de directie CIO Rijk. Dit omdat informatiesystemen in het kader van IHH vaak generieke voorzieningen rijksbreed zijn of worden. Daarnaast wordt vanuit IDenV onder meer de (door)ontwikkeling van de generieke voorzieningen gefaciliteerd. Bij generieke voorzieningen kun je denken aan voorzieningen voor rijksbreed videovergaderen, DMS-systemen en online samenwerkfunctionaliteiten. En daar hoort ook een actualisatie van de Informatiehuishoudingsarchitectuur bij.

Met deze samenhangende opdracht kom je logischerwijs terecht in een omvangrijk en zeer complex speelveld van belanghebbenden.

Jouw werkveld:
Je gaat werken bij CIO Rijk waarbij we je inzet vragen op zowel tactisch als strategisch niveau voor Actielijn 3 van het programma Open op Orde. Als portfoliomanager ben je, naast de programmamanager, de verbindende factor tussen de actelijnen van Open op Orde en de afdeling IDenV.

Vanuit actielijn 3 voer je de regie over de andere actielijnen heen voor de (door)ontwikkeling van nieuwe of bestaande informatiesystemen. Deze systemen moeten voldoen aan de kaders zoals die binnen Open op Orde worden ontwikkeld/gesteld. Daarnaast groeit een aantal oplossingen/voorzieningen vanuit de respectievelijke actielijnen door naar generieke rijksbrede voorzieningen, dan wel wordt een aantal bestaande generieke voorzieningen aangepast.

Tenslotte is het jouw taak om ervoor te zorgen dat de nieuwe en aangepaste generieke voorzieningen in goede orde worden ontvangen en geadopteerd door IDenV.

Wat vragen wij van jou Behoorlijk wat. Voor de functie van portfoliomanager zoals hiervoor beschreven ben de spil tussen het programma Open op Orde en de afdeling IDenV. Je zorgt ervoor dat de afdeling IDenV tijdig betrokken wordt bij de activiteiten/ontwikkelingen binnen Open op Orde die leiden tot nieuwe en aangepaste generieke Rijksbrede voorzieningen. En je voert samen met de programmamanager van actielijn 3 de regie over de samenhang van de ontwikkeling van informatiesystemen binnen de actielijn en over de actielijnen heen.

Kortom we zoeken een portfoliomanager die samen met de programmamanager actielijn 3 van het programma Open op Orde vorm en inhoud gaan geven.

We zoeken communicatieve personen met een hands on/oplossing gerichte mentaliteit en met affiniteit en veel ervaring met het werken onder architectuur en met het werken in ketens. Dit vraagt om een professional die zowel verbindend kan werken in een professioneel samenwerkingsverband van inhoudelijk deskundige IHH specialisten departementen, taak-/uitvoeringsorganisaties en stelselpartijen zoals RDDI, Nationaal Archief en Doc-Direkt, als ook de bestuurlijke verbinding en de verschillende bestuurslagen kan leggen.

Als portfoliomanager richt jij je in jouw werk op het proces en de samenwerking. Dat betreft in de eerste plaats de relatie met de programmamanager, de coördinatoren van de actielijnen 1, 3 en 4 en de afdeling IDenV. Verder investeer je waar relevant en nodig in de verschillende projectleiders binnen de actielijnen van Open op Orde en de ministeries, hun (taak)organisaties en andere overheden. Het onderhouden van een passende relatie met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.

Je schept de randvoorwaarden waaronder IDenV de nieuwe en/of bijgestelde generieke voorzieningen kan gaan beheren. Het agenderen en escaleren als die randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld of ontoereikend zijn, hoort daar ook bij.

Kortom: je bent bij uitstek een verbinder die permanent kan schakelen tussen verschillende werelden. Je snapt dat de informatiehuishouding niet op zichzelf staat en een onderdeel is van het primaire proces van departementen en de taak-/uitvoeringsorganisaties, waarbij de CIO Rijk een coördinerende en entamerende taak/rol heeft. De CIO Rijk is ook verantwoordelijk voor het realiseren onderhouden van generieke Rijksbrede voorzieningen. Jij bent degene die – waar noodzakelijk – met gezag zorgt voor beheerste en georganiseerde escalatie. Die om kan gaan met het spanningsveld tussen een programma dat resultaten moet leveren en de processen van de afdeling IDenV waar die resultaten ingebed moet worden.

Organisatie omschrijving
Directie CIO Rijk:
De directie CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 jaar bestaat de directie officieel uit drie inhoudelijke afdelingen: ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’ en ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Bij CIO Rijk werken we elke dag aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen en zbo’s;
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn;
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO);
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied;
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid;
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals de Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing;
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy;
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding van het Rijk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig
bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.

’DG Overheidsorganisatie:
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap;
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan;
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk;
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Opdrachtomschrijving:
Als portfoliomanager lever je binnen CIO Rijk, het programma Open op Orde en de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen een belangrijke bijdrage aan de (technische) afspraken en oplossingen, en nieuwe dan wel aangepaste rijksbrede voorzieningen en diensten. En je zorgt ervoor dat jouw collega’s binnen de rijksoverheid hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. In een complexe governance-structuur doe je dit door inhoudelijk sturing en richting te geven om een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap te bewerkstelligen en te waarborgen.

Je hebt een natuurlijk overwicht en je respecteert, maar biedt ook ruimte aan verschillende opvattingen en benaderingen. Dit op basis van verkregen gezag.

Tevens draag je waar relevant zorg voor afstemming, samenwerking en integratie van nieuwe en aanpassing van bestaande generieke voorzieningen. Dit zodat onze rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap op elkaar aansluiten, in lijn zijn met de I-strategie Rijk , en voldoen aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG.Je werkt nauw samen met collega-professionals bij de departementen, taak-uitvoerings-organisaties, Doc-Direkt, het Nationaal Archief, het RDDI. Daarnaast werk je binnen de directie CIO Rijk ook nauw samen met de informatiemanager van de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen – die verantwoordelijk is voor het cluster rijksbrede voorzieningen – andere medewerkers binnen de directie en de beleidsmedewerkers van zowel de directie als het programma Open op Orde die verantwoordelijk zijn voor één of meer rijksbrede voorzieningen. In je werkzaamheden onderhoud je tenslotte contacten met ICT-dienstverleners o.a. voor toetsing of de visie haalbaar en uitvoerbaar is.

Tot jouw takenpakket behoren:

 • De portfoliomanager is mede verantwoordelijk voor:
  – projecten te prioriteren:
  – samenhang te creëren in opdrachten en portfolio’s;
  – bij te dragen aan analyse van projecten aan bedrijfsdoelen (benefits management);
  – goede inhoudelijke keuzes voor te leggen aan het management;
  – budgetten effectief en efficiënt in te zetten;
  – tijd- en resource afhankelijkheden over projecten heen te managen;
  – de kwaliteit van de individuele projecten significant te verhogen.
 • De samenhang te bewaken binnen actielijn 3 en tussen de actielijnen waar het gaat om informatiesystemen;
 • Je analyseert de factoren van invloed op het gebied van complexe platform integratieprojecten die in analyse, voorbereiding of in realisatie zijn. Daarnaast werk je binnen strikte kaders voor beveiliging, privacy en datamanagement en maak je daarbij gebruik van de expertise van specialisten uit het team van CIO Rijk;
 • Je stelt op coachende wijze vragen, spiegelt het zelfinzicht van verantwoordelijk managers en medewerkers (voor de portfoliofunctie) en helpt met het uitvoeren van strategische doelen prioriteiten;
 • Je bent een herkenbaar en benaderbaar aanspreekpunt voor alle betrokkenen: ministeries, taak-/uitvoeringsorganisaties, stelselpartijen, opdrachtgevers, uiteindelijke gebruikers en de interne projectorganisatie;
 • Je ziet toe op de naleving van en het conformeren aan kaders en regelgeving van de rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap, en het waar nodig verder ontwikkelen van die kaders; 
 • Je hebt c.q. organiseert periodieke overleggen met IDenV en anderen waar het gaat om in beheer nemen van nieuwe en bijgestelde generieke voorzieningen;
 • Je richt stakeholdermanagement in en neemt ze mee in de risico’s en uitdagingen;
 • Je rapporteert op basis van kwalitatief goede projectinformatie aan het management;
 • Je overziet de samenhang met andere voorzieningen, en de relatie met het strategisch beleid en de doelstellingen van CIO Rijk;
 • Je herkent tijdig de politieke en maatschappelijke afbreukrisico’s voor de opdrachtgever of de ambtelijke en politieke top. Daarop anticipeer je daadkrachtig en met de juiste interventies;
 • Je weet op strategisch niveau samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen;
 • Bij de afronding van een project waar het gaat om nieuwe of bijgestelde generieke voorzieningen organiseer je een goede overdracht IDenV en evalueert de leerpunten;
 • En je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de rijksbrede voorzieningen en het borgen dat nieuw ontwikkelde rijksbrede voorzieningen in beheer genomen kunnen worden;
 • Je denkt mee over oplossingsrichtingen, aangeboden scenario’s beoordelen en keuzes maken of adviseren over een bepaalde keuze.Daarnaast help je vanuit je rol mee aan de verdere professionalisering van het cluster van ICT-diensten en Voorzieningen dat zich bezighoudt met de rijksbrede voorzieningen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring (> 5 jaar) in een ICT-organisatie met de inrichting en uitvoering van ICT Portfoliomanagement;
 • Kandidaat is minimaal Prince2 practitioner of IPMA C gecertificeerd.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft in een ICT-organisatie met de inrichting en uitvoering van ICT Portfoliomanagement;
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare hands-on ervaring heeft met het samenstellen, beheersen en sturen van ICT projectportfolio’s;
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit/ervaring heeft met de organisatie van de opdrachtgever;
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-23 09:59:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden