Senior Migratiecoördinator | Den Haag

Functie omschrijving

Organisatie & directie De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De organisatie zorgt voor betrouwbare levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. Het beheer van de Gemeenschappelijke Basis Administratie GBA (toekomstig Basis Registratie Personen, BRP), het Burgerservicenummer (BSN) en het reisdocumentenstelsel is bij RvIG ondergebracht. RvIG vervult een spilfunctie in de samenwerking met betrokken overheidsorganisaties en koepelorganisaties en functioneert als de beheerorganisatie voor de identiteitsinfrastructuur. Het is een werkveld dat zowel beleidsmatig en technisch sterk in beweging is. Bij RvIG werken ruim 150 medewerkers in de afdelingen Stelselkennis en Innovatie, Informatie voorziening en Beheer, ICT Regie en Beheer, Relatiebeheer en overige ondersteunende afdelingen en projecten

Project De Basisregistratie Personen (BRP) wordt momenteel ontwikkeld door Operatie BRP onder verantwoordelijkheid en aansturing van het ministerie van BZK. RvIG is aangewezen als toekomstig beheerder van de BRP. Om RvIG voor te bereiden op haar taak als beheerder van de BRP is het programma Transitie BRP gestart, met een zes-tal projecten, waaronder het project Acceptatie en Beheer. Het in beheer nemen van de BRP-voorzieningen voor uitvoering van de wet BRP is complex. Het is een nieuwe taak voor RvIG en de verschillende ontwikkelingen vinden plaats naast het reguliere beheer van het oude GBA-stelsel. RvIG (en haar strategische partners (DICTU / ICTU)) moet als beheerorganisatie worden voorbereid op de komst van de BRP, zodat alle noodzakelijke taken adequaat kunnen worden uitgevoerd. Onder de activiteiten van het project Acceptatie en Beheer vallen onder meer:

 het opstellen van de benodigde beheerfunctionaliteit;
 het accepteren hiervan;
 het inrichten van het beheer BRP;
 het opstellen, testen, accepteren en coördineren van het totale scenario m.b.t. het GO LIVE gaan, waaronder de in productie name, de initiële vulling tot aan de BIG BANG, waarin alle afnemers in één keer worden omgezet naar de BRP.

We zoeken een gedegen coördinator migratie & uitrol die zowel het werkveld van de business, als de ICT zeer goed kent. De coördinator werkt binnen het project Acceptatie en Beheer aan het begeleiden van de GO LIVE van de BRP. Dit traject bevat de totale in productie name van de BRP tot aan de BIG BANG, waarbij alle afnemers en gemeenten aangesloten zijn op (het GBAkoppelvlak) van de BRP, en om dit zonder (noemenswaardige) onderbreking van de dienstverlening te laten plaatsvinden. Hij / zij stelt hiervoor een volledig en gedetailleerd stappenplan op in samenwerking met medewerkers van RvIG, de strategische alliantie en operatie BRP. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een uitgewerkt fallback-scenario. Dit plan vormt de leidraad bij de daadwerkelijke inproductiename van de BRP tot aan het in gebruik nemen hiervan en beslaat de periode van naar verwachting zes weken (vier weken initiële vulling en twee weken fallback). Het stakeholdersveld voor de coördinator migratie & uitrol bestaat uit de diverse projecten die binnen RvIG onder het programma Transitie BRP in het kader van het in beheer nemen van de BRP lopen, de beheerverantwoordelijken, de partijen binnen de strategische alliantie (DICTU/ICTU), als ook incidenteel afnemers, veelal bestuursorganen, en de gemeenten in Nederland. De rol vraagt organisatorisch vermogen en excellente communicatieve vaardigheden. Daarnaast zoeken we naar iemand die als intermediair optreedt tussen verschillende organisaties, die sterk is in communicatie en in staat is om lastige technische vraagstukken om te zetten in een gestructureerde aanpak. De rol vraagt overtuigingskracht om hiermee voldoende draagvlak te krijgen voor het gekozen scenario. De persoon zal zich de materie rondom de BRP snel eigen moeten maken op zowel inhoudelijk, functioneel als technisch vlak. Kennis hierover is een pré.

Tot de taken behoren:
 Onderzoeken haalbaarheid van de verschillende scenario’s en het bepalen van de impact voor alle stakeholders;
 Draagvlak creëren voor de GO LIVE / FALLBACK-aanpak bij alle betrokken partijen;
 Het implementeren van de GO LIVE van de BRP alsmede het inrichten van een mogelijk fallback scenario;
 Opstellen van een minutieus draaiboek / stappenplan voor de uitrol (GO LIVE) van de BRP; dit in nauwe samenwerking met DICTU en de diverse beheerders binnen RvIG;
 Vervullen van de rol van ketenintegrator binnen het domein van de BRP;
 Presenteren van plannen en bewaken van doelstellingen en afspraken;
 Het uitvoeren van migratietesten in nauwe samenwerking met testmanager RvIG en oBRP;
 Coördineren van generale repetities van het uitroldraaiboek in productie-like omgeving;
 Coördinatie tussen oBRP en RvIG (en de SA) m.b.t. testverwachtingen en migratieverwachtingen;
 Evt. afstemmen conversiefuncties versus (geactualiseerde) wensen van RvIG;
 Samenwerken met beleidsmakers, beheerders, Alliantiepartijen, leveranciers en uitvoerders in het domein Informatie Beveiliging;
 Opstellen van voortgangsrapportages en afstemming met projectmanager Acceptatie en Beheer.

Functie eisen

De kandidaten dienen te beschikken over de volgende kennis en ervaring:
 Minimaal vijf jaar ervaring in een Senior coördinator-rol met een belangrijke ICT-component in grootschalige migratie- en/of implementatietrajecten;
 Actuele ervaring in organisatorisch- en politiek- gevoelige omgevingen;
 Gedegen kennis van planningsprocessen en de daarvoor gebruikte middelen;
 Werk en denk niveau HBO+;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 Kennis van organisatie en werkterrein van BZK (en RvIG in het bijzonder), van ontwikkelingen binnen de Rijksdienst en kennis van het veld van stakeholders is een pré;
 Minimaal drie jaar recente ervaring binnen een complexe organisatie of uitvoeringsorganisatie binnen de (Rijks) overheid;
 Kennis van basisregistraties en informatiebeveiliging is een pré.

De kandidaten dienen te beschikken over de volgende vaardigheden:
 Coördineren van technische projecten; een doener en pragmaticus;
 Sterke persoonlijkheid;
 Flexibele instelling, ondernemend, daadkrachtig, initiatiefrijk;
 Assertief, organisatie sensitief, teamspeler en vasthoudend;
 Signaleert en herkent complexe wensen van de opdrachtgever;
 Is in staat de wensen te vertalen naar oplossingen binnen de scope van de opdracht;
 Leervermogen;
 Communicatief vaardig;
 Kwaliteitsgericht;
 Snel kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving;
 Stressbestendig;
 Politieke sensitiviteit;
 Kan uiteenlopende belangen onderscheiden en weet daar professioneel mee om te gaan.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
890
Startdatum:
2017-05-15
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
24
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-11
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-10 09:23:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden