Lead Architect | Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (waarbij vooraf de frequentie niet is af te geven)

Werkniveau:
Senior
Standplaats:
Apeldoorn, Utrecht en Den Haag (waarbij vooraf de frequentie niet is af te geven)
Aanvraagnummer:
A2019-0995
Startdatum:
02-01-2020
Verwachte einddatum:
30-06-2020
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26-11-2019 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor het Kadaster op zoek naar een Lead Architect voor 32-36 uur in de week.

Opdracht omschrijving

Aard van de taken:
– adviserend;
– coördinerend.

Het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

– De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
– Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
– De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Architectuur

De ontwikkeling van een stelsel zoals het DSO worden ook wel omschreven als verandertrajecten met een digitaliseringscomponent. De architectuurfunctie brengt die expertise in. De architectuurfunctie richt zich op het in samenhang realiseren en uitbouwen van de DSO-LV opdat de bedrijfsfuncties gelieerd zijn en blijven met de visie van het DSO en de daarin nagestreefde doelen Als ook in samenhang (hergebruik) van de generieke eOverheids bouwstenen.

Architectuur zorgt voor een duidelijke positionering en afbakening van het DSO, voor het inzichtelijk maken van de complexiteit en het kunnen sturen op aanpassingen en de (door-)ontwikkeling. De impact van wijzigingen worden getoetst op de gehanteerde afbakening, met als doel het geheel beheersbaar te houden en risico’s te beperken. Werken onder architectuur is dus niet een doel op zich, het is het (stuur)middel om grip op de situatie te houden. De TBO richt zich daarbij primair op de DSO-LV als onderdeel van dat stelsel. De algehele stelselarchitectuur wordt de taak van het SBO. De voorzieningsarchitectuur wordt de taak van de TBO.

Lead Architect in de Tactische Beheer Organisatie

De Lead Architect van de TBO is verantwoordelijk voor de architectuur van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De Lead Architect zorgt voor afstemming, doorvertaling, coördinatie en naleving. Daarnaast zorgt hij/zij voor de aansluiting op andere landelijke voorzieningen. De Lead Architect voert overleg met architecten van het ministerie en de bestuurlijke partners en stemt de architectuur onderling af. Verder geeft de Lead Architect leiding aan architectuur overleggen en neemt hij/zij deel aan (vak)overleggen binnen de overheid, en behartigt hierin de belangen van het DSO. Het signaleren, rapporteren en acteren als kaders, richtlijnen of standaarden mogelijke bedreigingen vormen is onderdeel van het werkveld van de Lead Architect.

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Lead Architect die onze nieuw op te zetten organisatie komt versterken. De architect die wij zoeken geeft sturing aan de architectuuruitwerking van de uitbouw van de DSO-LV in het ritme en met het gewenste detailniveau van agile ontwikkeling en in alignment met (de inrichting) van Lean Portfolio management. Samen met de architect van de strategisch beheerder (bij het Ministerie BZK) zal de onderkende architectural debt moeten worden opgepakt en tot concrete voorstellen worden uitgewerkt. Daarbij zal deels nog uit te werken data- en informatiearchitectuur nader moeten worden uitgewerkt en worden meegenomen in de architectuuruitwerkingen.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

– Sturing geven aan de architectuuruitwerking van de uitbouw van de DSO-LV in het ritme en met het gewenste detailniveau van agile ontwikkeling en in alignment met (de inrichting) van Lean Portfolio management;

– Samen met de architect van de strategisch beheerder (bij het Ministerie BZK) zal de onderkende architectural debt moeten worden opgepakt en tot concrete voorstellen worden uitgewerkt. Daarbij zal deels nog uit te werken data- en informatiearchitectuur nader moeten worden uitgewerkt en worden meegenomen in de architectuuruitwerkingen.

Functie eisen en wensen

 

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2020 (dan wel uiterlijk 3 februari 2020) tot en met 30 juni 2020 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 6 maanden en kent voor de gehele periode een opzegtermijn van 1 maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Overige eisen

U voegt een Nederlandstalig cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe in Word. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

De kandidaat heeft:

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de overheid; inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij de overheid;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als architect, bij voorkeur opgedaan bij organisaties in een complex stakeholderveld;
 • Generalistische kennis, en is tevens specialist op één van de domeinen: front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, processen;
 • Aantoonbare ervaring met TOGAF en/of Archimate;
 • Aantoonbare ervaring met eOverheidsvoorzieningen, overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA, etc.);
 • Aantoonbare ervaring met werken in een Safe Scaled Agile omgeving.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • besluitvaardig en vasthoudend (kan zijn/haar eigen pad trekken in een complex krachtenveld);
 • proactief en initiatiefrijk;
 • teamspeler;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • toont leiderschap en organiserend vermogen.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 3 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-11-21 08:35:12

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden