Senior Arbeidsdeskundige | Rotterdam

Functie omschrijving

We zoeken een externe AD die per direcht inzetbaar is met name voor de WIA claim. Wij vragen ervaring met het SMBA instrument en ervaring in de afhandeling van gevalsbehandeling in het kader van de IAW(Integrale activering Wajong) echter is dit een pré, zodoende zijn hier geen belangen aan gekoppeld.

De AD werkt in alle gevallen in een spanningsveld met verschillende belangen tussen diverse partijen zoals werkgever, werknemer, fondsen en ketenpartijen. Het handelen of nalaten heeft een hoog afbreukrisico voor voornoemde partijen. In de professionele context van de AD-functie
bepaalt de AD zelf welke informatie en welke bronnen hij nodig heeft om te komen tot een professionele afweging en probleemanalyse. Hiertoe behoort ook het al dan niet oproepen van werknemers en het verrichten van bedrijfsbezoeken, en/of inschakeling van andere specialisten.
Algemeen kleurbeeld:
De vijf taken van de arbeidsdeskundige binnen UWV
– Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.
– Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant.
– Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen
en dergelijke. 
– Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden.
– Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.
De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel.
De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking. 
De nadruk ligt hierbij op leren reflecteren, met de nadruk op de persoon van de arbeidsdeskundige en zijn professionele relaties. De arbeidsdeskundige reflecteert op de eigen beroepsuitoefening (kennis, kunde en attitude), beschrijft zijn bevindingen in een persoonlijk portfolio en deelt ze met collega’s, om aan de hand van hun feedback zijn eigen vervolgacties te kunnen bepalen en, in overleg met zijn manager, vorm te geven. Zo ontwikkelt hij niet alleen zichzelf maar draagt hij tegelijkertijd bij aan de professionele ontwikkeling van zijn beroepsgroep.
De arbeidskundige handelt vanuit een door Hobéon SKO gecertificeerde body of knowledge en vanuit ethische waarden, die door de SRA in gedragsregels zijn vastgelegd. 
De AD is daarmee aanspreekbaar op het ethisch en integer handelen. De registerarbeidsdeskundige die staat ingeschreven bij SRA is tuchtrechtelijk aansprakelijk en, indien bemiddeling mislukt via de Arbeidsdeskundig Ombudsman, is de Arbeidsdeskundige onderworpen aan het oordeel van een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep spreken we van een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. 
Kleurbeeld SMZ:
De arbeidsdeskundige deskundigheid binnen SMZ wordt aangewend t.b.v. het adviseren en leveren van maatwerkoplossingen in het kader van het voorkomen (preventie) en beoordelen (claim) van discrepantie tussen belasting en belastbaarheid. De advisering is gericht op de klant of opdrachtgever.
De klant krijgt een zo realistisch en concreet mogelijk advies, wat direct bruikbaar is voor de in te schakelen deskundigen die de klant verder moeten helpen. De klant is hier zowel de werknemer als de werkgever. Dit brengt vaak een complexe afweging van soms tegengestelde belangen met zich mee. De Arbeidsdeskundige dient daarom niet alleen klantgericht te werken maar ook over een goed probleemoplossend vermogen te beschikken. 
De opdrachtgever krijgt, binnen de kaders van de opdrachtgever (vraagstelling), een gericht advies dat uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste uitstroom.
De arbeidsdeskundige werkt vanuit een transdisciplinair perspectief. Hij maakt onder andere gebruik van sociaalwetenschappelijke, medische, juridische, economische en technische kennis. Hij is in staat om de impact van de beperkingen op het arbeidsvermogen af te wegen en kent ook de mogelijkheden die er zijn om ze te compenseren of op te heffen. De arbeidsdeskundige binnen SMZ valt hiërarchisch onder de manager SMZ.
Kleurbeeld WERKbedrijf:
De klant krijgt een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant.
De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de positie van de klant ten opzichte van de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de afstand verkleinen of opheffen.
Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de klant en werkgever adviseren over, aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de klant, voorzieningen en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.
Bij de begeleiding van de klant werken we zoveel mogelijk samen met de mensen rondom de klant die mede ondersteunen bij de route naar werk en daadwerkelijke arbeidsinpassing. Dit vraagt inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van de klant en werkgever en oog voor diverse belangen.
Wanneer een klant niet meewerkt aan zijn re-integratie dan wijst de arbeidsdeskundige de klant op de consequenties hiervan.
De arbeidsdeskundige binnen het WERKbedrijf valt hiërarchisch onder de manager
Werkzoekendendienstverlening.
Kleurbeeld Bezwaar & Beroep:
Belangrijke waarden binnen B&B zijn: samenwerken, transparantie, enthousiasme en rechtvaardigheid.
Deze waarden vertalen zich in onze wijze van werken en het omgaan met elkaar, andere collega’s binnen UWV en onze klanten.
De Arbeidsdeskundige bij Bezwaar en Beroep is een adequate geschiloplosser op basis van vakinhoudelijke deskundigheid en is in staat om zich een objectief oordeel te vormen. Daar is grondige kennis van de wet- en regelgeving voor nodig, naast een accurate en objectieve instelling. Binnen B&B volgt de Arbeidsdeskundige de specifieke opleiding tot arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep (kennis over AWB, argumenteren en communicatie – in hoorzittingen – , verdiepte kennis CBBS, verdieping op SV wetgeving).
De Arbeidsdeskundigen van Bezwaar en Beroep heroverwegen op een deskundige manier de beslissing van de primaire divisie. Er vindt daartoe eerst analyse en beoordeling van de argumentatie van de arbeidsdeskundigen in primo en van die van de cliënt (of derden) plaats. De situatie wordt vanuit meer perspectieven bekeken dan bij een primaire belastbaarheidbeoordeling.
Daarbij worden meer en preciezere informatie en argumenten ingebracht, vanuit tegengestelde visies. Naast een oordeel over belastbaarheid (of andere vragen in geding) is bovendien een motivatie vereist voor een keuze tussen partijen. Dat impliceert een toets van het primaire onderzoek. Daarna volgt een – opnieuw – beargumenteerd standpunt in bezwaar. 
In de terugkoppeling naar de primaire beoordelaar op grond van brede ervaring en senioriteit ligt de meerwaarde van de arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep. Binnen de complexe bezwaar en beroepszaken is behendigheid vereist – flexibel gedrag – in het bewegen in het grijze gebied tussen medische onzekerheden en juridische kaders en in het voeren van discussies met behandelaars en expertise onderzoekers.
Een klantgerichte instelling en aandacht voor kwaliteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bepalen het werkklimaat.
Het gaat daarbij om het zoeken naar een goede balans tussen de belangen van de klant en die van UWV. Hierbij is integer handelen van de Arbeidsdeskundige van belang. Door in een goed contact met klanten enerzijds en interne afdelingen anderzijds beslissingen uit te leggen en te onderbouwen, wordt de acceptatie vergroot en worden conflicten voorkomen of opgelost. Dit aspect van de leercirkel zorgt ervoor dat de geschillen die worden behandeld ook bij kunnen dragen aan de verbetering van de dienstverlening van UWV. Binnen Bezwaar en Beroep worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit van producten en diensten en van de medewerkers verwacht dat zij daarnaar handelen.
De Arbeidsdeskundige werkt samen binnen een resultaatverantwoordelijk team en valt hiërarchisch onder de manager B&B. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan het resultaat waarbij een open en transparante communicatie plaatsvindt. Binnen het team is ieder teamlid  verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product, waarop hij kan worden aangesproken door de in- en externe klant en waarbij de verantwoordelijkheid verder gaat dan de eigen functie.
Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woonwerkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

 

Functie eisen

Relevante wet-, regelgeving en jurisprudentie
– Professioneel statuut
– SRA-gedragscode
– Relevante richtlijnen en protocollen
– Koers en visie van betreffende divisie
– Gezamenlijk gemaakte afspraken binnen het team

– Heeft een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
– Heeft een erkende afgeronde AD opleiding (post HBO opleiding).
– Heeft de interne UWV AD opleiding afgerond.
– Is gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO en geregistreerd SRA.
– Onderhoudt de eigen vakkennis en ervaring op het gebied van arbeid, participatie en reintegratie.
– Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
– Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante procedures, processen en systemen.
– Kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International Classification of Function, Disability and Health – ICF, Trimbos of Wanberg).

 • Ervaring hebben in de afhandeling van gevalsbehandeling in het kader van de IAW (Integrale activering Wajong)
 • Minimaal 6 jaar ervaring opgedaan als Arbeidsdeskundige in de afgelopen 7 jaar
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de Afhandeling van deskundigenoordelen in de afgelopen 4 jaar
 • Een geldige registratie blijkend uit SRA nummer, zoals horende bij de beroepsgroep Arbeidsdeskundige
 • U dient één referentie van een relevante opdracht in. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
 • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina’s.
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving SV
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het beoordelen van belasting/belastbaarheid in het kader van de WIA (Claim), inclusief het beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever, in de afgelopen 3 jaar
 • Ervaring hebben met het SMBA instrument
 • Kandidaat reist aantoonbaar per openbaar vervoer of ongemotoriseerd van woning naar werk voor ten minste 80% van de reisafstand.
 • SKO/Hobeon certificering

Extra informatie

Standplaats

Rotterdam
Aanvraagnummer
1048
Startdatum:
2017-07-17
Verwachte einddatum
2017-10-15
Aantal uur per week:
40
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-07-05
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Vervanging ivm bevalling/zwangerschap

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-07-04 05:15:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden