Analist | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0133
Startdatum:
07-03-2022
Verwachte einddatum:
06-03-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17-02-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP op zoek naar een Analist op basis van 36 uur per week.

Opdrachtomschrijving:
Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De missie van KOOP is:
Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. De Nederlandse overheden willen hierin transparant en dienstverlenend zijn.

KOOP is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale ontsluiting van wet- en regelgeving en officiële overheidsinformatie.

Het is onze taak om wet- en regelgeving van de Nederlandse overheden rechtsgeldig bekend te maken en beschikbaar te stellen. Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie.

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn daarom zeer specifiek. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen vereist brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. KOOP is verantwoordelijk voor de betrouwbare publicatie van wet- en regelgeving en andere officiële documenten, maar heeft tegelijkertijd de opdracht om al deze informatie zo optimaal als mogelijk voor de burger te ontsluiten.

KOOP ontwikkelt publicatievoorzieningen en websites ter ontsluiting van informatie die door tal van overheidsorganisaties worden geproduceerd, zoals:

 • Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen zoals de Sociale Verzekeringsbank;
 • Decentrale overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

KOOP is een snelgroeiende organisatie, waar thans circa 200 mensen werkzaam zijn, deels in vaste dienst, deels op inhuurbasis.

Situatieschets:
Na een lang wetgevingstraject is onlangs de Wet open overheid (Woo) aangenomen door het parlement. Deze wet zal per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting voor meer dan duizend overheidsorganisaties om een aantal in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar te maken. Dit betreft niet alleen documenten die nu reeds in de Bekendmakingswet zijn opgenomen (zoals wet- en regelgeving en officiële mededelingen), maar ook vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen (zoals gemeenteraden), wetsontwerpen, adviezen, convenanten, onderzoeksrapporten, jaarplannen, tal van beschikkingen, etc. De verplichting tot deze ‘actieve openbaarmaking’ zal overigens niet op 1 mei 2022 al ingaan. De fasering hiervoor wordt vastgelegd in een roadmap, die zal worden vastgelegd in lagere regelgeving.

Om het de burger makkelijker te maken om zijn weg te vinden in de miljoenen documenten die als gevolg van deze wet door meer dan duizend overheidsorganisaties actief openbaar zullen worden gemaakt, is enkele jaren geleden het initiatief PLOOI geboren: het Platform Open Overheidsinformatie. PLOOI is oorspronkelijk gepositioneerd als een serviceproduct waarop overheidsorganisaties vrijwillig zouden kunnen aansluiten. Documenten van de aangesloten organisaties zouden via PLOOI doorzoekbaar en vindbaar moeten zijn. Begin 2021 is de Woo echter gewijzigd. Mede naar aanleiding van de (kabinetsreactie op) het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire onderzoekscommissie Van Dam, is nu in de wet opgenomen dat het gebruik van PLOOI verplicht is voor de actieve openbaarmaking voor alle overheden die het betreft.

De opgave waar PLOOI voor stond is daarmee in één keer vele malen groter geworden: er zullen meer documenten moeten worden ontsloten, binnen een kortere termijn. Daarnaast zullen de ogen van de buitenwereld meer op PLOOI zijn gericht: het succes van de Wet open overheid zal deels worden afgemeten aan de bruikbaarheid van PLOOI voor de burger – in al zijn hoedanigheden, zoals consument, journalist, onderzoeker, activist, ambtenaar, politicus, etc.

Teneinde deze vernieuwde opdracht te kunnen uitvoeren heeft KOOP de inzet op PLOOI in het tweede halfjaar van 2021 flink uitgebreid. Daarbij zijn vier teams gevormd:

 • Aanleverteam: ontwikkelen van een aanlever-API en een loket voor het handmatig inleggen van documenten;
 • Back-end-team: verwerken, verrijken, opslaan en indexeren van aangeleverde documenten;
 • Portaalteam: ontwikkelen van een burgervriendelijk portaal en hergebruik-voorzieningen;
 • Implementatieteam: organisatorische realisatie van aansluitingen, communicatie, servicedesk.

Daarnaast worden door verschillende andere teams binnen KOOP bijdragen geleverd aan PLOOI, onder meer voor metadatastandaardisatie, infrastructuur en beveiliging.

Deze uitvraag heeft betrekking op het portaalteam.

Probleemstelling en doel:
Het PLOOI-portaal is op dit moment reeds beschikbaar op open.overheid.nl. Hier kan worden gezocht in de circa 200.000 documenten die nu reeds via PLOOI actief openbaar zijn gemaakt. Alhoewel voorzien van een eenvoudig en een uitgebreid zoekscherm, is dit portaal nu slechts zeer rudimentair van opzet. In de vastgestelde ‘productvisie PLOOI’ is de uitdaging als volgt verwoord:

De tweede functie (naast de voorziening om documenten aan te leveren) van PLOOI is om de miljoenen documenten die via PLOOI worden gepubliceerd op een voor burgers bruikbare wijze te ontsluiten. Daarbij moeten we ons realiseren dat er een wereld van verschil is tussen enerzijds de systematiek die de overheid hanteert bij het creëren, archiveren en openbaar maken van documenten en anderzijds de belevingswereld van de burger. Daarbij moeten we ook bedenken dat ‘de burger’ zo veel verschijningsvormen heeft dat het onmogelijk is om bij voorbaat te definiëren wat die burger wil weten, hoe die dat gaat zoeken en op welke manier het antwoord het best geformuleerd kan worden. De grote uitdaging daarbij is om een portaal te ontwikkelen waarmee de burger relevante informatie kan vinden. De kern van het probleem daarbij zit in het begrip ‘relevantie’: iedereen heeft wel een oordeel of gevonden zoekresultaten relevant zijn, maar om te voorspellen of een bepaald document daadwerkelijk relevant zal zijn voor een bepaalde gebruiker in een specifieke context is voor een zoeksysteem een extreem moeilijke opgave. Toch zal dit vraagstuk het leidende thema voor de ontwikkeling van PLOOI moeten zijn: het is cruciaal om de primaire doelstelling van de Wet open overheid te realiseren: een open en transparante overheid.

Daarbij liggen, onder meer, de volgende vraagstukken op tafel:

 • Burgers van verschillende kennis- en opleidingsniveaus moeten informatie kunnen vinden op een wijze die aansluit bij hun achtergrond;
 • Informatie moet kunnen worden gevonden – en getoond – in (temporele, inhoudelijke of bestuurlijke) context. Deze contexten worden soms meegeleverd in de oorspronkelijke documenten, maar zullen in veel gevallen moeten worden ontdekt;
 • Om aan sommige informatiebehoeften te voldoen zal een tekstuele representatie niet volstaan, maar zullen grafische visualisaties moeten worden gemaakt, gebruikmakend van onder meer data science en mogelijk artificial intelligence;
 • Binnen PLOOI vindbare documenten zullen zo veel als mogelijk moeten voldoen aan eisen van digitale toegankelijkheid, alhoewel nog lang niet alle overheden in staat zijn om documenten aan te leveren die aan die eisen voldoen;
 • Documenten en metadata zullen ook beschikbaar moeten zijn in machineleesbare formaten door middels van een (nog te definiëren) hergebruikvoorziening;
 • Diverse informatiecollecties (afkomstig van één of van meerdere organisaties) zullen beter toegankelijk zijn in een eigen zoek- en navigatiestructuur. Dat geldt bijvoorbeeld, maar niet alleen, voor de mogelijkheid om actief openbaar te maken beschikkingen niet alleen als document ter beschikking te stellen, maar ook in de vorm van overzichten waarin zich alleen de onderscheidende variabelen bevinden (de wet biedt deze optie expliciet).

Bij de realisatie dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten/uitgangspunten:

 • KOOP is vergevorderd met een transitie naar het SAFE-framework;
 • In lijn met vigerend kabinetsbeleid, maar ook met het oog op letter en geest van de Wet open overheid, zijn voor PLOOI de volgende architecturale openheidsprincipes vastgesteld:

– open source (gebruik, en in toenemende mate ook beschikbaarstelling en mogelijk communityvorming);
– open data (de FAIR-beginselen zijn daarbij leidend);
– open standaarden (gebruik en ontwikkeling);
– open algoritmen (gebruiker moet bijv. kunnen begrijpen waarom een bepaalde zoekvraag bepaalde resultaten oplevert of wat de herkomst is van metadata).

 • PLOOI is het eerste product binnen KOOP dat van een managed-hostingomgeving migreert naar een devops-omgeving in de cloud.

Opdrachtomschrijving van het portaalteam:
De opdracht van het portaalteam is om een state-of-the-art portaal te ontwikkelen dat dienst gaat doen als dé toegangspoort tot alle informatie die door meer dan duizend Nederlandse overheidsorganisaties in het kader van de Wet open overheid actief openbaar moet worden gemaakt. Nog lang niet alle kennis over de documenten die op PLOOI zullen worden ontsloten is op dit moment beschikbaar, en ook de volumegroei en de volgorde van aansluiting zijn nog niet bekend. In het SAFE-ontwikkelproces zal met deze onzekerheden rekening worden gehouden: analyse, ontwikkeling, testen, evaluatie en innovatie worden kortcyclisch – in program increments en sprints – georganiseerd. Conform de SAFE-methodiek wordt gewerkt met een devops-model: beheertaken maken een integraal onderdeel uit van de werkzaamheden.

Het portaalteam zal daarbij nauw samenwerken met de andere PLOOI-teams (API-team, team verwerken & zoeken, implementatieteam), de PLOOI-productmanagers en andere teams binnen KOOP. Ook zal er regelmatig contact zijn met (nog te formeren) klankbordgroepen waarin gebruikersgroepen vertegenwoordigd zijn.

Het portaalteam is op dit moment ingevuld met een deels tijdelijke bezetting en bestaat momenteel uit een product owner, een webredacteur, een scrummaster en twee UX-designers. De UX-designers doen een voorbereidende studie. De vacature voor een system-architect voor het gehele PLOOI-product wordt nog ingevuld.

In het portaalteam zullen de volgende competenties vertegenwoordigd moeten zijn:

 • Full-stack front-end development; de huidige front-end technologie, gebaseerd op XML/XSLT, zal vervangen worden door een javascipt-framework; een keuze voor eenspecifiek framework is nog niet gemaakt;
 • Analist;
 • Architectuur;
 • UX-design;
 • Data Scientist;
 • Testers – niet alleen voor het portaal, maar ook integratietesting over de gehele keten;
 • In het portaalteam moet kennis van zoektechnologie (in het bijzonder SOLR), REST-API’s en linked data (triple stores / graph databases, SPARQL) vertegenwoordigd zijn. (Inrichting en beheer van SOLR ligt primair bij het back-endteam);
 • Tevens dient in het portaalteam ruime ervaring met en kennis van het overheidsdomein aanwezig te zijn: organisatie en functioneren van de overheid, overheidspublicaties, wetgeving, etc.
 • Kennis van SAFE, bij voorkeur door certificering en ruime ervaring, moeten in het portaalteam goed vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast wordt een persoon voor specifiek de volgende rol gevraagd:

 • Scrum master.

Binnen KOOP, bij de PLOOI-productmanagers, bij andere PLOOI-teams en bij opdrachtgevers en stakeholders zijn kennis en ervaring met betrekking tot het ontsluiten van complexe overheidsinformatie aanwezig, maar de uitdagingen waar PLOOI voor staat zijn omvangrijk en voor een groot deel zelfs nog onbekend. Pioniersgeest, creativiteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, leergierigheid en wil en vermogen tot samenwerken zijn dan ook belangrijke kwaliteiten die ruim in het portaalteam vertegenwoordigd moeten zijn.

Wij zijn bekend met het feit dat competenties kunnen toenemen door ervaring. Bij de competenties die wij hieronder weergeven wordt dan ook een indicatie gegeven op welk niveau zij verwacht worden, uitgedrukt in jaren die men gemiddeld aan ervaring nodig heeft in de competentie. Dat kan dus bereikt zijn in minder tijd, wanneer men zich snel competenties eigen maakt.

Gezien roadmap en financial guardrails, schatten wij de omvang van het portaalteam op ca 9 FTE. Voor de team-samenstelling bij de start verwachten wij dat de aanbieders een voorstel doen qua minimale samenstelling. Daarnaast gaan wij ervan uit dat, bij gesignaleerde noodzaak van de groei van het portaalteam, voor de program increments verder op de roadmap, opschalen naar volledige omvang kan plaatsvinden. Evenzo moet kunnen worden afgeschaald indien de werkzaamheden voorzienbaar zullen afnemen. Onderstaand volgt eerst een overzicht van generieke eisen en wensen (voor alle competenties / rollen), waarna een aanvullende opsomming volgt per competentie, respectievelijk rol.

NB. De opdrachtgever biedt de opdrachtnemer nadrukkelijk de ruimte om aan te tonen hoe aan de eisen en wensen wordt voldaan middels een combinatie van CV’s. Kandidaten met een profiel dat bv 20% nog niet optimaal heeft ingevuld, kan gecompenseerd worden doordat een ander teamlid deze 20% wel kan bieden.

beschikken over minimaal HBO/WO werk- en denkniveau; – Kandidaten beschikken over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaten beschikken over minimaal HBO/WO werken denkniveau; – Kandidaten beschikken over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als business/informatieanalist.

Wensen:

 • Ruime kennis van standaarden voor informatiemodellering, ieder geval op het gebied van XML en linked data, en bij voorkeur ook voor standaarden die relevant zijn voor juridische/overheidsinformatie;
 • Aanwezig in het team zijn competenties om epics/features voor hergebruik-API’s om te zetten in uitgewerkte features/user stories;
 • Competenties om epics/features voor portaalfunctionaliteiten (search/navigatie/visualisaties) om te zetten in uitgewerkte features/user stories;
 • Mate waarin de productiviteit en continuïteit van het team effectief beheerst kunnen worden door de leverancier (toetsing plan van aanpak);
 • Mate waarin de kandidaten ervaring hebben met werken bij de (rijks)overheid;
 • Mate waarin de leverancier ervaring heeft met het succesvol leveren van teams, toetsing op basis van aangeleverde referenties;
 • Mate waarin de kandidaten beoordeeld worden op rolspecifieke competenties (gemiddelde score);
 • Mate waarin de kandidaten gecertificeerd zijn volgens en/of ervaring hebben met werken via SAFe;
 • Mate waarin het team geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden. Toetsing o.b.v. CV‘s (incl. motivatie) en eventueel gesprek;
 • Mate waarin de kandidaten passen binnen de organisatie van Opdrachtgever. Toetsing o.b.v. CV (incl. motivatie) en eventueel gesprek.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-01-28 11:57:49

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden