Algemene inkoopvoorwaarden van Quest4

 1. Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden versie 4.0 wordt verstaan onder:

Addenda: bijlagen of toevoegingen op in het Inkoopcontract;
AIV:
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden versie 4.0;
Accountantsverklaring: Een verklaring van een externe als AA of RA geregistreerde accountant van Opdrachtnemer, waaruit blijkt dat een Uitvoerder is opgenomen in de personeelsadministratie van Opdrachtnemer of in de personeelsadministratie van de partij van wie de Uitvoerder wordt ingehuurd en dat inhoudingen, aangiften en afdrachten van loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en omzetbelasting tijdig, juist en volledig hebben plaatsgevonden tot en met de betreffende periode;
Derde-opdrachtgever: De Opdrachtgever voor wie feitelijk de werkzaamheden voor worden verricht inclusief de locatie alwaar Uitvoerder van Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert;
Inkoopcontract: Overeenkomst, onderworpen aan deze Algemene Inkoopvoorwaarden, waarin de Opdracht is vervat (zie bijlage I);
Opdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;
Opdrachtgever: Quest4 B.V. gevestigd op de MediArena 10 (1114 BC) te Amsterdam-Duivendrecht;
Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon of personenvennootschap die diensten aan Opdrachtgever verleent met wie Opdrachtgever een Inkoopcontract afsluit dan wel overweegt af te sluiten;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
Uitvoerder: Door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde deskundige Uitvoerder die de werkzaamheden van de Opdracht uitvoert;
Urenstaat: Door Derde-opdrachtgever geaccordeerde registratie en verantwoording van de door Uitvoerder gewerkte uren.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze AIV zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer voor Opdrachtgever opdrachten verricht of andersoortige prestaties levert, ook indien geen bijzondere Opdracht is overeengekomen of Inkoopcontract is getekend. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in verschillende toepasselijke documenten is de rangorde als volgt: het Inkoopcontract is als hoogste in rang doorslaggevend, daarna één of meerdere eventueel van toepassing verklaarde Addenda en ten slotte deze AIV.

2.2 Afwijkingen op deze AIV zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze AIV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk zal worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepalingen.

 

 1. Inkoopcontract en over te leggen bescheiden

3.1 De Opdracht wordt omschreven in een door Opdrachtgever opgestelde Inkoopcontract waarin ook de klantspecifieke eisen en afwijkingen van de voorwaarden uit de AIV worden opgenomen.

3.2 Behalve de gegevens die nodig zijn voor het volledig invullen van het Inkoopcontract, verschaft Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht op eigen kosten aan Opdrachtgever de navolgende bescheiden en gegevens:

 1. Kopie van inschrijving Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer, waaruit blijkt dat Opdrachtnemer op de juiste manier volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) staat geregistreerd;
 2. Verklaring ID-bewijs, waarbij de Opdrachtnemer verklaart de identiteit van de genoemde Uitvoerder en originele (echte) identiteitsbewijs te hebben vastgesteld;
 3. Indien de betreffende Uitvoerder niet EU-onderdaan is: een kopie van de geldige tewerkstellingsvergunning;
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de Uitvoerder (indien van toepassing);
 5. Geheimhoudingsverklaring voor Derde-opdrachtgever van Uitvoerder (indien van toepassing);
 6. Kopie toekenning G-rekening (indien van toepassing); Opdrachtgever biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid door deelbetaling van de facturen op de G-rekening van de Opdrachtnemer. In dat geval dient Opdrachtnemer een kopie van het bewijs van toekenning van de G-rekening door de Belastingdienst en de bankinstelling aan Opdrachtgever te overhandigen; de keuze van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid middels de G-rekening wordt schriftelijk in een addendum vastgelegd.

3.3 Partijen informeren elkaar tijdig in geval van wijziging van door ene partij aan de andere partij verstrekte gegevens.

 

 1. Uitvoering van opdrachten

4.1 Opdrachtgever draagt aan Opdrachtnemer op de in het Inkoopcontract vermelde werkzaamheden te verrichten bij de daarin vermelde Derde-opdrachtgever voor de daarin vermelde periode.

4.2 De Derde-opdrachtgever kan voorafgaand aan de start van een Uitvoerder een inwerkperiode eisen welke in het Inkoopcontract nader wordt gespecificeerd. De inwerkperiode kan worden verlengd, indien gedurende de inwerkperiode de betreffende Uitvoerder zich niet naar genoegen van de Derde-opdrachtgever, de kennis of vaardigheden heeft verworven die voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem/haar ingezette Uitvoerder voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring voldoet aan de eisen voor het op goede wijze uitvoeren van de werkzaamheden en dat Uitvoerder de werkzaamheden naar eigen inzicht, doch in goed overleg met de Derde-opdrachtgever al verrichten.

4.3 Opdrachtgever kan verlangen dat een Uitvoerder zo spoedig als mogelijk wordt vervangen door een ander met tenminste gelijkwaardige kwalificaties, indien de Derde-opdrachtgever zulks op redelijke gronden van Opdrachtgever verlangt, of indien Opdrachtgever gegronde twijfel heeft over het functioneren van de betreffende Uitvoerder. De kosten van vervanging zijn, alleen als de Opdrachtnemer zelf de vervangende Uitvoerder levert, voor rekening van Opdrachtnemer.

4.4 Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer is verplicht hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zijn aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

4.5 Opdrachtnemer en/of diens Uitvoerder is gehouden bij aanvang van de Opdracht op locatie van de Derde-opdrachtgever aandacht te besteden aan de volgende punten:

 • een beschrijving uit de risico-inventarisatie en –evaluatie van de gevaren en risico beperkende maatregelen en de risico’s voor werknemer op de arbeidsplaats te verkrijgen;
 • de juiste inrichting van de werkplek;
 • te vragen wie de bedrijfshulpverlener op de betreffende locatie is;
 • hoe de vluchtwegen zijn;
 • aandacht te besteden aan de gevaren van het beeldschermwerk en van RSI;
 • te vragen naar – en zorgdragen voor de ontvangst van de geldende richtlijnen t.a.v. internetbeleid, geldende procedures en huisregels. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bovengenoemde informatie daadwerkelijk wordt verstrekt en is vervolgens verplicht de informatie aan Uitvoerder te verstrekken. Bij vragen, problemen of onduidelijkheden is Opdrachtnemer of diens Uitvoerder verplicht contact op te nemen met Opdrachtgever.

4.7 Opdrachtgever gaat geen arbeidsovereenkomst aan met Opdrachtnemer of diens Uitvoerder(s). Slechts de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de betaling van salarissen, onkostenvergoedingen en de afdracht van premies voor Uitvoerder(s). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van Uitvoerder(s) of derden dienaangaande.

 

 1. Duur, verlenging en beëindiging van opdrachten

5.1 Opdrachten die voor een bepaalde duur zijn overeengekomen, kunnen tenzij hiervoor andere afspraken zijn overeengekomen in het Inkoopcontract door Opdrachtgever worden verlengd. Opdrachtnemer zal hiervan steeds zo tijdig als mogelijk in kennis worden gesteld.

5.2 Elk der partijen heeft het recht een Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, enkel in de navolgende gevallen:

 1. wanprestatie door de wederpartij, of overmacht die langer voortduurt dan veertien (14) dagen;
 2. faillissement, surseance van betaling of schuldsanering bij de wederpartij, of een door de wederpartij voor zichzelf daartoe gedaan verzoek bij de rechtbank;
 3. aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord door de wederpartij;
 4. onherroepelijke uitspraak van een burgerlijke of administratieve rechter dan wel een onherroepelijke beschikking van Uitvoeringsinstelling of Belastingdienst, krachtens welke de verhouding tussen Opdrachtgever en een Uitvoerder wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of een daarmee gelijk te stellen verhouding; Ten aanzien van het in dit artikel onder a) bepaalde worden gedragingen van Uitvoerders geheel toegerekend aan Opdrachtnemer.

5.3 Voorts heeft elk der partijen het recht de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met de Opdracht niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

5.4 Ingeval de conform de Opdracht uit te voeren werkzaamheden tussentijds worden beëindigd door de Derde-opdrachtgever van Opdrachtgever, ongeacht de reden, eindigt de betreffende Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

5.5 Derde-opdrachtgever heeft het recht rondom feestdagen kortdurend verplicht verlof aan Uitvoerder op te leggen.

 

 1. Tarieven, facturering en betaling

6.1 Tarieven zijn exclusief BTW en kunnen niet eenzijdig door Opdrachtnemer worden verhoogd.

6.2 Voor vergoeding komen slechts in aanmerking door de Derde-opdrachtgever gefiatteerde gewerkte uren.

6.3 Uren gewerkt tijdens de inwerkperiode als bedoeld in artikel 4.3 worden niet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever doorberekend.

6.4 Voor werkzaamheden buiten de normaal gangbare kantoortijden, uitgevoerd in opdracht van de Derde-opdrachtgever geldt het overeengekomen tarief zoals vermeld in het Inkoopcontract. Werkzaamheden in dit kader worden slechts vergoed voor zover de Derde-opdrachtgever daarvoor vóóraf toestemming heeft gegeven.

6.5 Reis- en verblijfkosten en reistijd voor woon-/werkverkeer worden niet in rekening gebracht. Overige reiskosten kunnen slechts na voorafgaande goedkeuring van de Derde-opdrachtgever worden gedeclareerd.

6.6 Opdrachtnemer draagt zorg dat iedere Uitvoerder binnen vijf werkdagen van de nieuwe maand een volledig ingevuld en door de Derde-opdrachtgever geaccordeerd Urenstaat aan Opdrachtgever zendt.

6.7 Opdrachtnemer factureert maandelijks. Facturen hebben steeds slechts betrekking op één enkele Opdracht. Hierop staat:

 1. het contractnummer waar de factuur betrekking op heeft;
 2. de periode waarop de uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebben;
 3. de namen van de Uitvoerders waarop de factuur betrekking heeft;
 4. het aantal gewerkte uren en tarief, met vermelding van eventuele overuren. Een factuur gaat steeds vergezeld van kopieën van de door Derde-opdrachtgever geaccordeerde Urenstaat. Facturen zonder Urenstaat worden niet in behandeling genomen. Een incomplete factuur zal worden geretourneerd.

6.8 Indien Opdrachtnemer verwacht dat bij het factureren een termijn van 13 weken (na de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden) overschreden wordt, zal Opdrachtnemer contact opnemen met Opdrachtgever en de reden van vertraging meedelen. Opdrachtgever zal zich richten tot de Derde-opdrachtgever met als doel voorkoming van niet-betaling ingeval de termijn van 13 weken overschreden wordt. Indien de termijn van 13 weken overschreden wordt en de Derde-opdrachtgever dientengevolge niet meer gehouden is te betalen en ook daadwerkelijk niet meer betaald, is Opdrachtgever niet gehouden de verlate facturen van Opdrachtnemer te accepteren.

6.9 Betaling van facturen geschiedt binnen de in het Inkoopcontract overeengekomen termijn, na ontvangst van een correcte factuur. Indien de betalingstermijn in het Inkoopcontract niet is ingevuld, geschiedt betaling binnen 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur. Betaling van de factuur over de laatste maand van de Opdracht of over de derde maand van een kwartaal geschiedt niet eerder dan na ontvangst van de documenten (accountantsverklaring, eigen verklaring) van de tussen partijen overeengekomen wijze van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid voor de betreffende Uitvoerder(s). Indien tussen partijen deelbetaling van facturen via betaling op de G-rekening is overeengekomen geschiedt betaling binnen de overeengekomen termijn.

 

 1. Voorwaarden voor betaling

7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer over een bepaalde periode geen enkele betaling verschuldigd voor de inzet van een Uitvoerder zo lang:

 • Opdrachtgever zelf nog geen betaling voor de inzet in die periode van de Uitvoerder bij de Derde-opdrachtgever heeft ontvangen van haar Derde-opdrachtgever; en
 • Opdrachtgever voor de inzet van de Uitvoerder in die periode nog geen factuur met bijbehorende Urenstaat heeft ontvangen die voldoen aan de in deze AIV gestelde vereisten. Indien een factuur wordt ontvangen die daaraan niet voldoet dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarover informeren en de factuur retourneren.

7.2 Indien voor de betreffende Uitvoerder een PES-verklaring aangeleverd dient te worden zal Opdrachtgever bovendien geen enkele betaling verschuldigd zijn zolang geen PES-verklaring is aangeleverd. Deze PES-verklaring dient óf geen bijzonderheden te bevatten, óf desondanks toch door Derde-opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

 

 1. Belasting- en premieverplichtingen uit arbeidsrelatie

8.1 Opdrachtnemer garandeert dat alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en alle belastingen en de omzetbelasting ten aanzien van bij de Opdrachten betrokken Uitvoerders zullen worden voldaan binnen de daarvoor geldende termijnen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Derde-opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid die voor hen mocht voortvloeien uit het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen van Opdrachtnemer tot betaling van premies en belastingen.

8.2 In het licht van de regelgeving inzake vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid verklaart Opdrachtnemer te beschikken over een G-rekening en gedurende de overeenkomst over een G-rekening te blijven beschikken. Voor aanvang van de Opdracht verschaft Opdrachtnemer een kopie bevestiging G-rekeningovereenkomst van de belastingdienst, waarin het juiste loon- en omzetbelastingnummer vermeld staat. Opdrachtgever voldoet een deel van het verschuldigde bedrag van de goedgekeurde factuur uitsluitend op de G-rekening. Dit deel is gelijk aan het door Opdrachtgever geschatte bedrag, waarvoor opdrachtgever op grond van de geldende wetgeving op het gebied van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid terzake van de Opdracht jegens de belastingdienst aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dit deel gelijk aan 55% van het factuurbedrag inclusief BTW.

8.3 Kan de Opdrachtnemer door oorzaken, buiten zijn machte, geen beschikking hebben over een G-rekening dan geldt als alternatief de volgende vrijwaringsprocedure: Na aanvang van de betreffende Opdracht wordt na afloop van ieder kwartaal, aan Opdrachtgever een ‘assurance-rapport inzake inlening personeel’, zoals voorgeschreven door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, ondertekend door een externe accountant (RA of AA met accreditatie) van Opdrachtnemer verstrekt, waaruit blijkt dat aan alle relevante verplichtingen inzake de omzetbelasting en loonbelasting is voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.4 Indien niet aan de voorwaarden van dit artikel wordt voldaan is Opdrachtgever gerechtigd om de betaling van de overeengekomen facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk berichten, als zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.

 

 1. Rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gegevens en resultaten voortvloeiende uit de werkzaamheden van de Uitvoerder komen toe aan de Derde-opdrachtgever. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zullen Opdrachtnemer en indien van toepassing Uitvoerder op eerste verzoek van de Derde-opdrachtgever een dergelijke akte ondertekenen. Opdrachtnemer staat er jegens de Derde-opdrachtgever voor in, dat zij ter uitvoering van het in dit artikel bepaalde met Uitvoerder sluitende afspraken heeft gemaakt.

9.2 Indien Opdrachtnemer producten en/of middelen inbrengt voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarop zij meent over intellectueel eigendom te beschikken, dient dit voorafgaand aan de start van de Opdracht schriftelijk met de Derde-opdrachtgever overeengekomen te zijn. Opdrachtgever zal de betreffende overeenkomst aan het Inkoopcontract toevoegen.

9.3 Overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel is op straffe van een niet voor mindering vatbare direct opeisbare boete van €25.000,- plus €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding duurt of geduurd heeft. Deze boete laat onverlet het recht voor Opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

 1. Relatiebeding en geheimhouding

10.1 Het is Opdrachtnemer en Uitvoerder niet toegestaan tijdens de looptijd van de Opdracht en binnen twaalf maanden na beëindiging hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, direct dan wel indirect werkzaamheden voor Derde-opdrachtgever of aan hen gelieerde ondernemingen, te verrichten. Opdrachtnemer garandeert dat Opdrachtnemer gelijkluidende verplichtingen oplegt aan de door Opdrachtnemer ingezette Uitvoerder(s). Als de Opdracht zonder tussenkomst van Opdrachtgever tot stand is gekomen en Opdrachtgever alleen het contractbeheer verzorgt is het gestelde hierboven inzake het relatiebeding voor de betreffende Opdracht niet van toepassing. Afwijkingen op het relatiebeding dienen expliciet in het Inkoopcontract te worden opgenomen.

10.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding op gegevens die een vertrouwelijk karakter dragen, waaronder ook de inhoud van de opdracht. Bovendien geldt deze verplichting voor Uitvoerder ook ten aanzien van alle gegevens met betrekking tot de werkzaamheden ten aanzien van de Opdracht. Deze bepaling blijft ook gelden na beëindiging van de Opdracht binnen de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen. Uitvoerder en Opdrachtnemer zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, wanneer de Derde-opdrachtgever hierom verzoekt. Opdrachtnemer staat in voor de nakoming van het geheimhoudingsbeding door de Uitvoerder die het betreft.

10.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan tijdens de looptijd van Opdracht en binnen twaalf maanden na beëindiging hiervan, medewerkers van Opdrachtgever en medewerkers van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, werkzaamheden voor Opdrachtnemer of aan haar gelieerde ondernemingen, direct dan wel indirect, te laten verrichten.

10.4 Overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel is op straffe van een niet voor mindering vatbare direct opeisbare boete van €25.000,- plus €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding duurt of geduurd heeft. Deze boete laat onverlet het recht voor Opdrachtgever de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

 1. Beveiliging

11.1 Opdrachtnemer draagt zijn Uitvoerder op de bij de Derde-opdrachtgever gehanteerde beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen.

11.2 De Derde-opdrachtgever kan Uitvoerder van Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij de Derde-opdrachtgever gebruikelijke regels. Opdrachtnemer en Uitvoerder verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. De Derde-opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van Uitvoerder voor de uitvoering van de Opdracht zonder opgave van redenen weigeren.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 In geval één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze AIV, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

12.2 Opdrachtnemer is in het bijzonder aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap, inzet en/of onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer en/of de namens deze ingezette Uitvoerder. Dit met dien verstande dat deze aansprakelijkheid voor personen of schade aan goederen is beperkt tot een totaalbedrag van de som der vergoedingen uit hoofde van het betreffende Inkoopcontract met een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, echter nooit meer dan           € 1.000.000,- per jaar.

12.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken, in welke vorm dan ook, direct of indirect van Derde-opdrachtgever, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9, 10.2 en 11.

12.4 Ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen, deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

12.5 Opdrachtnemer is verplicht om ter zake van mogelijke aansprakelijkheid, voor eigen rekening een verzekering af te sluiten en te handhaven tot een jaar na beëindiging van de Opdracht. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aantonen dat hij aan de verplichtingen van dit artikel heeft voldaan.

 

 1. Slotbepalingen

13.1 Deze AIV treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie betreffende de in deze AIV opgenomen onderwerpen, met dien verstande dat hetgeen in art. 2.1 is bepaald over de rangorde van de AIV, Addenda en Inkoopcontract onverkort blijft gelden.

13.2 Wijzingen in de Opdracht, zij het in de AIV, Addenda of Inkoopcontract, behoeven de schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

13.3 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Leverancier niet binnen twee weken na ontvangst van een nieuwe versie van de algemene inkoopvoorwaarden schriftelijk protesteert tegen de toepasselijkheid daarvan, zal de nieuwe versie de oude versie vervangen. Bij tijdig schriftelijk protest zal de Overeenkomst onveranderd van kracht blijven, tenzij deze door Quest4 wordt beëindigd.

13.4 Deze AIV alsmede alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die daaruit voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden